Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad 2020-03-17

Coronaviruset

Här kan du läsa information om Coronaviruset / Covid-19. Texten uppdateras vid förändringar av rekommendationerna. Nu gäller distansundervisning.

Bildbeskrivning

Nuläge

Texten uppdateras vid förändring av rekommendationerna.

2020-03-18

Hälsinglands Utbildningsförbund övergår från och med onsdagen den 18 mars till att bedriva utbildningen via distansundervisning (elev och lärare är åtskilda i rum och tid), eller i förekommande fall fjärrundervisning (lärare och elev är åtskilda i rum men inte tid), detta efter uppmaning av regeringen.

Det är huvudmannen (Hälsinglands Utbildningsförbund) som har fattat beslutet och äger därmed rätt att reglera vad beslutet innehåller och hur länge detta beslut kommer att gälla.

Vi kommer så långt som möjligt bedriva distansundervisning för våra elever tills annat beslut fattas. I de fall där detta inte är möjligt kommer eleverna att följa den planering och de anvisningar som medföljer från respektive lärare. Det kan till exempel gälla elever på gymnasiesärskolan, särvux och alfagrupper inom SFI.

Vår personal ska finnas på plats i skolorna för att samordna undervisningen så länge vi inte har någon allmän smitta i regionen eller rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten ändras.

Vid distansundervisning ska huvudmannen fatta beslut om hur många undervisningstimmar undervisningen ska anses motsvara och hur den tiden ska avräknas mot den garanterade undervisningstiden. Huvudmannen kommer därefter ta ställning till om justeringar i läsåret behöver göras. Detta för att eleverna totalt sett ska få den undervisningstid de har rätt till enlig skollagen.

Vi behöver särskilt uppmärksamma avgångseleverna som ska kunna få sin gymnasieexamen till sommaren. Vi behöver även hitta lösningar för praktiska moment, laborativa kurser samt yrkesämnen. Vi håller nära kontakt med våra elever vid gymnasiesärskolan och deras vårdnadshavare. Vissa undervisningsgrupper, de med lite kunskap i svenska och begränsad tillgång till digital utrustning kan komma att behöva extra stöd.

Vi räknar med att APL och LIA kommer att fungera som vanligt tills vidare. Elever kan hämta material eller t ex göra prov i grupper om max tio. Det gäller till annat besked kommer eftersom skolorna inte är stängda av smittskyddsläkare.

Vi i förbundsledningen är fullt medvetna om att detta är en stor utmaning för alla våra elever och personal, inte minst våra rektorer och lärare men vi är också övertygade om att alla är väl motiverade och kompetenta för denna utmaning.

2020-03-16

Vi följer fortlöpande utvecklingen och har idag på morgonen summerat läget. Vi kan konstatera att vi har en hel del utmaningar framför oss men också att vi har haft en bra hantering på våra enheter.

De nya rekommendationerna om att inte komma till arbetsplatsen/skolan om man uppvisar symptom på snuva, hosta eller feber kommer troligen att leda till att frånvaron ökar. Det förstärks ytterligare av förändringarna i reglerna kring karensdag och tid innan man behöver läkarintyg.

Vi arbetar på att kunna hantera en minskning av personal på våra skolor. Rektorerna arbetar med olika scenarier och bedömningar för hur vi ska kunna bedriva undervisning i våra skollokaler och hur vi förbereder oss på att undervisa hemifrån, i de kurser där det går.

Vi behöver särskilt uppmärksamma gymnasieelever i åk 3 som ska kunna få avgångsbetyg, vux- och gymnasieelever i yrkesutbildningar, APL, laborativa kurser samt gymnasiesärskolans elever.

Den nya förordningen från i fredags ger möjligheter att under vissa förutsättningar stänga skolor och att göra justeringar i skolåret i fall att vi måste ställa in undervisningen.

2020-03-13

Våra skolor håller öppet så länge det är Folkhälsomyndighetens rekommendation och så länge vi inte har någon allmän smittspridning. Eventuellt framtida beslut om stängning kommer att fattas på förbundsnivå, inte av enskilda rektorer. Skolorna förbereder sig på hur undervisningen ska kunna bedrivas digitalt på distans. Beredskapen för detta är god. Fortsatt gäller att alla ska vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma.

2020-03-10

Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet. Extra viktigt är det att människor som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör även undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och aldrig genomföra besök om man har luftvägssymtom. Symtom på infektion är luftvägssymtom, feber eller hosta.

Folkhälsomyndigheten ser nu tecken på att det sker en samhällsspridning i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Det finns i nuläget ingen allmän smittspridning i övriga landet, men risknivån har höjts till "mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige".
Ett antal fall av covid-19 har bekräftats i Sverige. De allra flesta bekräftade fall är personer som antingen smittats utomlands eller varit i kontakt med någon som smittats utanför Sverige.

2020-03-06

Den 2 mars har EU genom ECDC samt Folkhälsomyndigheten ändrat sin riskbedömning för smittspridning. Folkhälsomyndigheten ändrar riskbedömning från låg till måttlig avseende risken för allmän spridning i Sverige. Samtidigt bedöms risken för att personer i Sverige kan smittas av importfall (alltså personer som har smittats utomlands men upptäcks i Sverige) från hög till mycket hög.

Under sportlovet har kanske en del av våra elever rest i och utanför Sverige. På våra skolor hjälper vi till att sprida Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt kartlägga våra elevers och vår personals sportlovsresor för att kunna höja vår beredskap. Information om vilka områden som smittspridning förekommer finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan. Elever och personal som har rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

Kontakt

Kontakt

Hälsinglands Utbildningsförbund

E-post info@hufb.se

Tfn 010-454 10 00

Postadress:
Hälsinglands Utbildningsförbund
821 80 BOLLNÄS

Gymnasieutbildning

Höghammargymnasiet

Nordanstig

Staffangymnasiet

Torsbergsgymnasiet

Vuxenutbildning

CFL Bollnäs

CFL Nordanstig

CFL Söderhamn


Om du har frågor om corvid-19/coronaviruset ska du i första hand läsa på folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller ringa 113 13.

Ring 1177 om du har feber, hosta eller andnings­besvär och om du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Hongkong, Iran, Sydkorea, norra Italien och delstaten Tyrolen i Österrike, eller under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon smittad.

Länkar

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund