Hälsinglands Utbildningsförbund

Dina rättigheter

Du som registrerad har ett antal rättigheter som personuppgiftsansvarig måste uppfylla. För fullständig information se Dataskyddsförordningen kapitel 3.

Blankett för begäran om personuppgiftsåtgärd hittar du till höger och ska skickas in till:
Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

För säker identifiering behöver vi din underskrift. Eventuella registerutdrag skickas hem till din folkbokförings­adress alternativt kan dokumenten hämtas på förbunds­kansliet om du har en giltig legitimation med dig.

Registerutdrag

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka av dina personuppgifter som Hälsinglands Utbildningsförbund behandlar. Vid förfrågan får du denna information kostnadsfritt en gång per år och utan angivande av skäl.

Rätt till information

Du har rätt att få information om när dina personuppgifter behandlas. Information om behandlingen ska lämnas av den personuppgiftsansvarige både när uppgifterna samlas in och när du begär det.

Rätt till rättelse

Du har rätt att vända dig till Hälsinglands Utbildningsförbund och be att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har även rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till behandlingen.

Rätt till radering

Du har rätt att be oss att personuppgifter som rör dig raderas.

Det finns undantag från rätten till radering om det är nödvändigt för att tillgodose andra viktiga rättigheter som till exempel:

  • rätten till yttrande- och informationsfrihet
  • för att uppfylla en rättslig förpliktelse
  • utföra en uppgift av allmänt intresse
  • som ett led i myndighetsutövning
  • för arkivändmål av allmänt intresse

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse.

Dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning är att Hälsinglands Utbildningsförbund behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och endast sådana personuppgifter som du själv lämnat.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända när vi behandlar dina personuppgifter för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Om du invänder mot behandlingen, får Hälsinglands Utbildningsförbund endast fortsätta att använda personuppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigande skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Klagomål

Om du anser att Hälsinglands Utbildningsförbund behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till vårt dataskyddsombud eller till datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skadestånd

Har du lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen, kan du ha rätt till skadestånd av Hälsinglands Utbildningsförbund och övriga som medverkat vid behandlingen.

Du som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan antingen av Hälsinglands Utbildningsförbund eller av våra personuppgiftsbiträden. Hälsinglands Utbildningsförbund eller våra biträden har dock ingen skyldighet att betala ersättning om Hälsinglands Utbildningsförbund kan visa att vi inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Kontakt

Kontakt

Dataskyddsombud

Laura Gashi

 

Kontaktas om du anser att du inte får det stöd du förväntar dig. Till exempel för klagomål.

Samordnare GDPR

Kontakt för frågor som rör dina personuppgifter och hur vi hanterar dem.

Tfn 010-454 10 02

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund