Hälsinglands Utbildningsförbund

Inackordering

Om du går eller ska gå en annan gymnasieskola, än de vi erbjuder, kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Information om inackorderingstillägg

Som elev i gymnasieskolan kan du få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Tillägget är ett bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet som betalas ut månadsvis september t o m maj. Tillägget är 1/30 av prisbasbeloppet (År 2022: 1 610 kr/mån

Ansökan görs för det aktuella läsåret och skall lämnas in senast 30 juni det år läsåret slutar. En ny ansökan görs för varje läsår. (Länk i högerspalt, finns även under "Blanketter" i vänsterspalten.)

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:

  • Du studerar på heltid.

  • Du är antagen i första hand till ett nationellt program. (Frisökning/andrahandsmottagning berättigar inte till inackorderingsersättning).

  • Du inte har ansökt om dagliga resor. Inackorderings­tillägg och gymnasiekort kan inte fås samtidigt.

  • Du har en lång/besvärlig väg mellan folkbokförings­adressen och skolan. Som regel ska du ha minst 55 km resväg enkel riktning eller sammanlagd restid på över 2 timmar/dag. Schablonberäkning vid promenad; 15 minuter för varje kilometer.

  • Ansökan och beslut gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg krävs nytt beslut.

  • Du är elev vid en riksrekryterande utbildning eller riksidrottsgymnasium (NIU är inte riksrekryterande).

  • Du är folkbokförd hos din förälder/vårdnadshavare.

  • Hyresavtal eller intyg om att du är inneboende sänds tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg till respektive kommuns expedition för handläggning. Detta skall göras inför varje nytt läsår

  • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Därför är det viktigt att omgående meddela adressförändring, avbrutna studier m.m. När villkoren inte längre uppfylls, kommer inackorderingstillägget att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag (2 kap 5 § studiestödslagen).

Inackorderingstillägg kan även beviljas under förutsättning att:

  • Dina föräldrar flyttar till Bollnäs/Nordanstig/Söderhamn och du går kvar på annan ort för att kunna fullfölja påbörjad utbildning.

Om du studerar på en fristående gymnasieskola ska du söka inackorderingstillägg hos CSN.

Kontakt

Kontakt

Bollnäs och Nordanstig

Susanne Thunell

Tfn 010-454 12 38

Söderhamn

Kajsa Ahlander

Tfn 010-454 12 71

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund