Hälsinglands Utbildningsförbund

Elevresor

Med elevresor avses gymnasieelevers resor mellan bostad och skola.

Torsbergsgymnasiet

För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor i lag (1991:1110) 2 §. För en elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1999:1395), ska den kommun som enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800) är elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan. Ansvaret gäller fram till och med utgången av det första kalenderhalvåret det år eleven fyller 20 år.

Gymnasieelever folkbokförda i Bollnäs kommun som har en färdväg på minst 6 km mellan bostad och skola kan efter ansökan tilldelas en skolbiljett för dagliga resor under förutsättning att inte inackorderingstillägg utbetalas. Du hittar en länk e-tjänsten nedan och till ansökningsblanketten i högerspalten. Avståndet mäts utifrån närmsta framkomliga gång-, cykel- eller bilväg som är naturliga och rimliga att använda.

Erhållen skolbiljett behålls under hela gymnasietiden, ny ansökan ska lämnas in för varje läsår och om ansökan beviljas aktiveras biljetten. Elever som börjar årskurs 2 eller 3 ska lämna in ansökan senast 31 maj och elever som börjar årskurs 1 senast 1 augusti. Elever folkbokförda på annan ort vänder sig till sin hemkommun.

Ansök om elevresor genom kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller blankett.

Biljetten gäller under skolans läsdagar med påstigning fram till kl 18.00.

Förlorad biljett spärras Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. av handläggaren, eller genom kommunens e-tjänst. Ny biljett tillhandahålls vid skolenheten mot en kostnad av 100 kr, (uppräknas med konsumentprisindex) gäller även ovarsamt hanterad biljett.


För gymnasiesärskoleelever gäller skolskjuts, se riktlinjer för skolskjuts. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund