Hälsinglands Utbildningsförbund

Genomförda projekt

Vi har genom åren varit delaktiga i en lång rad givande projekt! Här kan du läsa om våra genomförda och avslutade projekt. Klicka på det projekt du är intresserad av för att komma direkt till beskrivningen av det.

Projektbeskrivningar

 

3M - Mötesplats, Mäklare och Motor

Syftet med projekt 3M är att utveckla regionens näringsliv genom att skapa mötesplatser för företag och forskare för att stimulera kunskapsöverföring mellan företag och forskning.  Bakom projektet står Hälsinglands lärcentra - Hälsinge Utbildning, av vilka CFL är en del.

3M står för Mötesplats, mäklare och motor, och är egentligen tre projekt som är väldigt nära sammankopplade: 3M-Innovativa miljöer inriktas på att skapa mötesplatser för företag och forskare, 3M-Entreprenörskap inriktas på att utveckla tjänstesektorn, 3M-Tillgänglighet inriktas på att vidareutveckla användandet av de tekniska kommunikationsplattformar som lärcentra i Hälsingland redan idag är föregångare inom.

Forskning visar att för att få hållbarhet över tid för den typen av kunskapsöverföring behövs en stödstruktur, t.ex. tillgång till spetskompetens, projektledare eller konferensarrangemang, CFL och övriga lärcentra i hälsingland har länge arbetat för att öka tillgängligheten till utbildning för boende utanför högskole- och universitetsorterna. Med projektet 3M vill man vidareutveckla lärcentra som mötesplats för mäklare av och motor i en fortsatt utveckling av näringslivet. Representanter från näringslivet ingår i nätverket som byggs upp runt projektet, bl.a. kommunernas näringslivsenheter och Företagsringen i södra Hälsingland. Projektet pågick mellan 1 april 2008 fram till 31 mars 2011.

50+

Syftet är att utveckla studieplanering, vägledning och validering för vuxna.

Projektet som är ett NORDPLUS vuxen projekt syftar till att utveckla studieplanering, vägledning och validering för vuxna.

Ett samarbete har inletts mellan CFL Bollnäs och CFL Söderhamn och ett första "kick off" möte har arrangerats i Finland. I projektet, där Estland är projektägare, ingår även utbildningsanordnare i Sverige (Hälsinglands Utbildningsförbund), Finland och Danmark.

 

AE-Distance Education

Projektet bedrivs inom Erasmus+ KA1 Mobilitet av anställda, och syftar till att utveckla det entreprenöriella lärandet inom distansutbildning, och genom detta göra distansutbildning mer flexibel och attraktiv för människor på landsbygden.

 

Adult education centres and participation of civil society

Projektet handlade om utveckling av lärcentra och dess kontakter med närsamhället. Det var en fortsättning på ett tidigare samarbete mellan svenska, spanska, italienska och holländska vuxenutbildare.

Med i projektet är Thekkingarsetrid Nyheimar, Hornafjordur, Island och CFL Söderhamn. Båda lärcentra har erfarenhet av hur man organiserar distansundervisning, men CFL kommer att bidra till mer kunskap om hur man inkludera entreprenöriellt lärande på ett effektivt sätt.

 

AKTOS - Guide för livslångt lärande

AKTOS är ett Leonardo da Vinci program för livslångt lärande som ska pågå från oktober 2010 till mars 2012. Partnerskapet består av 6 organisationer från fem länder och koordinator är Centre Valle del ESE-Entrecabos, Spanien.

Det viktigaste resultatet för AKTOS-projektet kommer att vara en guide innehållande goda exempel om möjligheter till utbildning och sysselsättning som genereras av olika närliggande resurser på landsbygden, som i många fall ännu inte utnyttjas fullt ut.
Exemplen gällande utbildning och sysselsättning har överförts från ett tidigare projekt: FONTES.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Aanette Ramstrand
Tel. 073-460 46 30

 

Attract and Retain- utbildar informatörer/ambassadörer inom SFI verksamhet och vuxenutbildning

Projektet, ett Grundtvig pilotprojekt, pågår under 2008-2010 och sker i samverkan mellan Holland, Irland, Litauen och Sverige. Syftet är att nå marginaliserade grupper i samhället med information om vilka möjligheter som finns inom vuxenutbildning. Detta ska ske genom utbildning av tidigare studerande som ska fungera som en slags ambassadörer för vuxenutbildningen och inspirera andra genom sina egna erfarenheter.

 

Attract Vet 

I tider av slående ekonomisk kris i Europa, gör EU-ländernas yrkesutbildningsorganisationer stora ansträngningar för att möta utmaningarna och se till att yrkeskvalifikationerna uppfyller högsta kvalitet och behåller sin relevans. En grund för projektet är vikten av att all modernisering av yrkesutbildningssystemen och -organisationerna sker i symbios med det praktiska införandet av de europeiska system som syftar till att öka kvalitet, flexibilitet, öppenhet, relevans, begriplighet och samsyn kring yrkesutbildningskvalifikationer i Europa. Projektet Attract VET kommer att utveckla en ny, innovativ och tvärvetenskaplig strategi i syfte att stärka utbildningsanordnarna i användandet av de europeiska verktygen för transparens för kvalificering (EQF), högskolepoäng (ECVET) och kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQAVET), och för att modernisera och förbättra kvalitetsnivån, öka attraktionskraften i sina yrkesutbildningsorganisationer och öka rörligheten i Europa för utbildad arbetskraft.

Projektet pågår september 2015 - augusti 2017. (Erasmus+ KA2)

 

BASIS, delprojekt om flexibelt lärande

CFL driver ett delprojekt inom ett större projekt som heter BASIS. CFLs projekt handlar om flexibelt lärande. Syftet är att titta både på nya teknologier för flexibelt lärande och att se över nya möjligheter med befintliga teknologier, exempelvis att använda lokala TV-nätet för utsändningar av seminarier. Projektet har, via Länsstyrelsen i Gävleborg, fått 2,5 miljoner i bidrag från NUTEK för att vidareutveckla det flexibla lärandet. Projektet startade i maj 2007 och ska vara avslutat till sommaren 2008.

 

BraFöre - integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling

"BraFöre — branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg" handlar om att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling. ESF, Europeiska Socialfonden, är finansiär och erfarenheterna från "Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg" ligger till grund för ansökan. Ungefär 3 000 anställda, kvinnor och män, från minst 100 företag ska delta. Målgrupp är anställda och bolag med 1-250 anställda i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Budgeten är ca 29,5 miljoner kronor. Projektet pågår augusti 2011 - december 2013. De kommuner som ingår i projektet är Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Hofors, Ockelbo och Sandviken.

Kontaktperson på CFL Söderhamn:
Mats Erlander
Tel: 010-454 10 65, 070-264 18 84

 

BRIDGE - öka kompetensen bland lärare vad gäller andra generationens invandrare

Ett projekt inom EUs program för vuxenutbildning: Grundtvig. Projektet pågår mellan 2010-2012 och leds av universitetet i Milano. Syftet är att öka kompetensen bland lärare inom EU vad gäller andra generationens invandrare och hur man på bästa sätt ger stöd åt denna grupp. I projektet medverkar förutom CFL, utbildare från Tyskland, Holland, Österrike och England.
Webinfo: http://www.bridge2g.eu/ Länk till annan webbplats.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Aanette Ramstrand
Tel. 073-460 46 30

 

Career counsellor web - kunskapsöverföring gällande webbaserad vägledning

Ett Leonardo da Vinci projekt där CFL är partner via Hälsingeutbildning. Projektet syftar till att överföra det utvecklingsarbete som gjorts i Wales kring webbaserad vägledning och utbildningsinformation till svenska förhållanden.
I projektet, som pågår mellan 2008-2010, ingår partners från Slovenien, England och Wales. Projektet leds av Högskolan i Gävle.

 

Crossing borders - utbyte mellan vägledare

Ett projekt för erfarenhetsutbyte mellan vägledare, med syfte att utveckla vägledningsfunktionerna för att bidra till en ökad mobilitet på arbetsmarknaden. Crossing borders ska  också utveckla vägar för att tillvarata en individs sammanlagda kunskaper och kompetenser, i och utanför yrket, som tillsammans med sina egna intressen och drivkrafter kan bygga själförtroende att våga ta klivet in i nya yrkesroller. CFL kommer att hålla i pilotaktiviteter i projektet. Projektet sker inom EUs Leonardo da Vinci program för grundläggande fortsatt yrkesutbildning. Partners i projektet: Sverige (CFL), Frankrike, Österrike, CFL, Italien och Ungern. Projekttid: 2010-2011.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Ann-Sofie Gustafsson
Tel 010-454 10 63, 070-226 62 12

 

C-MINDS - analytisk förmåga hos barn

Projektet ska utveckla programmeringsövningar för utökad analytisk förmåga hos barn. Partners i projektet är Sverige (CFL och Sandarne skola), Grekland, Tjeckien och Frankrike. CFL är Lokal koordinator i projektet och Sandarne skola har hand om pilotaktiviteter. Projektet sker inom EUs Lifelong Learning Program Comenius. Projekttid: 2010-2012.

Kontaktperson på CFL Söderhamn:
Sven-Olof Larsson
Tel 010-454 10 66, 070-282 38 41

 

Den retsamma skolbänken

Den retsamma skolbänken är ett projekt inom CFL (Särvux) där lärande praktiker analyseras och metoder utvecklas. Att man lär sig på andra arenor - än där retsamma skolbänkar* finns. Det kan man läsa mer om i Den retsamma skolbänkens rapportserie.

*"För många år sedan bad jag en åttaårig pojke att rita något fint från veckan som gått och fick i min hand bilden av skolbänken som retas och räcker ut tungan".

Ingalill Stefansson som bedriver forskning i projektet disputerade 2011-04-29 i pedagogiskt arbete vid Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads universitet med avhandlingen Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan. Ingalill är verksam som speciallärare inom Särvux vid CFL Söderhamn och forskare vid FoU Söderhamn.

Kontaktperson på CFL Söderhamn:
Ingalill Stefansson
Tel 070-999 66 35

 

DELTA - vidareutveckling av lärande för uthålligt arbetsliv

Projektet DELTA syftade till att vidareutveckla lärande för ett uthålligt arbetsliv. Projektet drevs med EU Mål 2 Norra-medel på 7 miljoner kronor. Projektet drevs av föreningen Högskolesamverkan i Hälsingland, HsiH, som är ett viktigt nav för Hälsingekommunernas samarbete inom utbildningsområdet, DELTA-projektet vilade på fem ben: Företagsförlagt lärande, Kompetenshöjande aktiviteter, Breddad eftergymnasial utbildning, Internationalisering och Samverkansstrukturer.

 

DESCARTES - utveckling av arbetsplatsförlagd utbildning och vägledning

Ett projekt inom EU:s livslångt lärande program som pågår under perioden 2010-2012. Projektet leds av en italiensk organisation, STOA Neapel och bland övriga partners märks UNICREDIT, en av Italliens största banker samt KADIS, yrkesutbildningsorganisation från Slovenien. Projektet syftar till att utveckla arbetsplatsförlagd utbildning och vägledning.

 

Done IT - tekniskt lärarstöd

Projektets mål är att utveckla tekniskt lärarstöd vad gäller smarta telefoner och smartboards. Partners i projektet är Norge, Sverige (CFL), Grekland, Ungern och Tjeckien. CFLs roll i projektet är att stå för pilotaktiviteter. Projektet sker inom EUs Leonardo da Vinci program för grundläggande fortsatt yrkesutbildning. Projekttid: 2010-2012.

Kontaktperson på CFL Söderhamn:
Sven-Olof Larsson
Tel 010-454 10 66, 070-282 38 41

Per Bergegård
Tel 010-454 13 57

 

Educated 2.0

Projektet ägs av Tyska EEPL, Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz, i Finsterwalde som ligger i Gävleborgs vänregion Brandenburg. Projektet syftar till att undersöka möjligheter till- och utveckla modulära utbildningsinsatser för personer som av olika skäl har haft svårt med skolgången, och därför hamnat i utanförskap och arbetslöshet.

Inriktningen är yrkesutbildning, framförallt mot metallindustrin. I projektet bygger man vidare på erfarenheter från ett tidigare utvecklingsprojekt, och vill skapa möjligheter att jämföra sin egen situation och jämföra sina egna idéer med andra Europeiska länder.

CFL representerar initialt tillsammans med företaget Multitude AB Sverige i ett konsortium som förutom EEPL består av Kammer für Arbeiter und Angeställe für Tirol, Österrike och Akademia Przedsiebiorczosci, Polen. Projektet pågår februari 2014 - mars 2015.

Kontaktperson på CFL Söderhamn:
Stefan Wiik
Tel 010-454 10 71, 070-520 53 49

 

E-guide, utveckling av e-portal för utbildningsinformation

Ett Leonardo da Vinci pilotprojekt som leds av Kadis, ett slovenskt utbildningsföretag. Projektet som pågår mellan 2008-2010 syftar till att utveckla en e-portal för utbildningsinformation och vägledning mellan vägledare och deras klienter. I projektet ingår partners från Sverige (CFL), Frankrike (CIBC Arras), Slovenien (Kadis och EES) och Österrike (FH Joanneum.

 

ENVKIDS - miljötänkande för ungdomar

Ett projekt inom EUs Comenius program. Projektet leds av universitetet i Thessaly/Grekland och syftar till att utveckla undervisningen i hållbar miljötänkande för ungdomar. Projektet pågår mellan 2010-2012 och bland deltagande partners finns, förutom CFL, utbildare från Norge, Frankrike, Grekland, Tjeckien.

Kontakt på CFL Söderhamn: 
Sven-Olof Larsson
Tel 010-454 10 66, 070-282 38 41

 

ENY, En Ny Yrkesutbildning - pedagogisk idé för yrkesutbildning

Projektets övergripande ambition är att sprida en pedagogisk idé i form av projektverksamhet om organisation av yrkesutbildning. Projektet ska generera en bestående effekt som innebär att yrkesutbildningarna i de regioner som deltar mer permanent ska organiseras på ett annorlunda sätt jämfört med hur man gått till väga under de senaste årtiondena. Det handlar således om att åstadkomma ett paradigmatiskt skifte för hur landets yrkesinriktade utbildningar ska organiseras och genomföras. Deltar gör 28 av landets kommuner fördelade på Norra Västerbotten, Hälsingland, Dalarna, Järfälla, Västra Götaland och Kalmar län. ENY är ett spridningsprojekt inom Equal.

 

E-quality - metoder för e-lärande

(Virtual spaces of democratic dialogue among cultures, about the images) E-quality var ett tvåårigt projekt inom e-lärande som bedrevs 2004-2006 i samarbete mellan CFL och lärcentra i Spanien, Skottland, Litauen, Grekland och Frankrike. Den spanska folkbildningsorganisationen FACEPA var huvudansvarig för projektet. Det syftade till att utveckla metoder inom e-lärande vad gäller användning av media och bilder i undervisningen. Projektet ingick i EUs program eLearning Initiativ.

 

EuroguideVAL

Syftet med projektet är att tillsammans med andra europeiska länder utveckla vägledningens roll i valideringsprocessen och att skapa modeller för kompetensutveckling av vägledare och andra med vägledningsuppdrag i samband med validering. Målgrupp för projektet är studievägledare, arbetsförmedlare och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med validering. CFL leder projektet i samarbete med nio europeiska partners, bland annat universiteten i Flensburg /Tyskland, Edinburg /Skottland, Provence /Frankrike, Tartu/Estland samt East Anglia/England. Viktiga partners i projektet är också de båda CIBC - kontoren i Marseille och Arras, Frankrike. Det franska CIBC (Centre Information Bilan de Competence) är en organisation som erbjuder fransmän vägledning och validering och har ett flertal regionala kontor runt om i Frankrike. Projektet har också nära kopplingar till EUs yrkesutbildningsmyndighet CEDEFOP.

I projektet medverkar även Careers Europe i Bradford, England, en välkänd organisation inom EUs Euroguidance-nätverk. I Sverige stödjer både RVUX (riksförbundet för formell vuxenutbildning) och dess vägledarnätverk samt LÄRVUX (föreningen för vuxnas lärande) projektet och deltar vid internationella möten. Projektet pågår under perioden 2005-2007. Projektbidraget är på sex miljoner kronor. Inom projektet kartläggs vad som sker inom valideringsområdet, främst vad gäller vägledarinsatser. Goda exempel bildar underlag för uppbyggnaden av egna modeller. Dessa prövas sedan i praktisk verksamhet och utvärderas i lokala samarbeten mellan arbetsförmedling, kommunal vuxenutbildning, privata yrkesutbildare och gymnasieskola.

Inom projektet vill man även utveckla en högskoleutbildning på internationell BA-nivå i validering för vägledare samt en handbok inriktad mot kvalitetssäkring av validering med fokus på vägledning. Projektet är ett så kallat tematiskt projekt inom EUs Leonardo da Vinci-program. CFL fick som första svenska organisation ansvaret för ett tematiskt projekt. Ett temaprojekt inom Leonardoda Vinci rör områden av särskild vikt för EU och dess utbildningspolitik och endast ett fåtal projekt beviljas medel varje år. Att EuroguideVAL blivit utvalt visar att man lägger stor vikt vid vägledningsfrågor inom EU.

 

Eurotrainer

Eurotrainer är ett projekt inom yrkesutbildning, Leonardo Da Vinci-programmet, som pågår 2005-2007. Projektets syfte är att utveckla en webbaserad mötesplats inom EU för yrkeslärare och skolledare där goda exempel på yrkesutbildning ges och där nya verktyg och metoder diskuteras. Projektet leds av ISQ, ett portugisiskt företag med stor internationell verksamhet inom yrkesutbildning. Vidare deltar organisationer från Spanien, Belgien, Holland, Frankrike, Ungern, Finland och CFL, Söderhamns kommun.

 

E2-VET - utveckling av gemensamma valideringsinstrument

(Leonardoprojekt) Projektets huvudmål var att forma gemensamma kvalificerings-/valideringsinstrument för kunskap och etablera permanenta transnationella samarbetsstrukturer. Syftet var att bidra till skapandet av en mer öppen och gemensam arbetsmarknad, involverande baltstaterna samt de länder som angränsar till östersjön. EU-expansionen var en drivande faktor. Projektet bedrevs genom gränsöverskridande verksamhet, där länderna Tyskland, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Litauen, Polen, Rumänien och Sverige ingick. Projektets mål var att tillsammans etablera permanenta samarbetsstrukturer, öka informationstillgängligheten, identifiera goda exempel/modeller för utbildning samt skapa och tillgängliggöra arbetsmodeller för anpassning mellan de nationella yrkesutbildningssystemen. Projektet pågick november 2003-september 2006.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Stefan Wiik
Tel 010-454 10 71, 070-520 53 49

 

FoU-Centrum Söderhamn - forskning och utveckling

Projektet syftade till att skapa ett FoU-Centrum i Söderhamn, vilket man också lyckades med. Projektet drevs i samarbete mellan CFL, Söderhamns kommun, Arbetslivsinstitutet, Länsstyrelsen Gävleborg och Sparbanksstiftelsen Söderhamn, med finansiellt stöd även från EU:s strukturfond Mål 2 Norra. FoU-Centrum Söderhamn blev ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på frågor om arbets- och näringslivets utvecklingsprocesser. Syftet med verksamheten var att vara en länk mellan forskning och praktik, och att därigenom bidra till lokal och regional utveckling. Projektet är nu avslutat. Forskningen bedrivs dock vidare inom ramen för verksamheten vid CFL. Ett antal doktorander och disputerade doktorer är verksamma vid FoU-centrum. Två professurer, en i entreprenörskap och en i innovationsteknik, är också knutna till CFLs FoU-verksamhet.

GAIA (Horizon 2020)

Syftet är att utveckla nya modeller för energieffektivitet
och hur detta kan integreras i yrkesutbildning.

Utvecklingsarbetet är finansierat av Horizon2020-programmet.
Detta är EU:s program för samarbete i huvudsak mellan universitet, högskolor och forskarnätverk inom EU. Ursprungligen ett projekt där Söderhamns kommun var partner men där partnerfunktionen överfördes till Staffangymnasiet. Olika upplägg vad gäller energieffektivitet kommer att prövas inom Staffangymnasiet under ledning av Fredrik Lindqvist,
rektor.

Utvecklingsarbetet pågår 2016-2019

 

Global SRS - ett innovativt system för att mäta studerandes lärande

Global SRS är ett "Transfer of Innovation"-projekt, kommer vi att testa och utveckla en  teknikplattform för användning av "Student Respons System" i olika lärande miljöer. Systemet är utvecklat av HiST, Högskolen I Sör-Trondelag, Trondheim, Norge. Som i alla Leonardo da Vinci projekt — är projektets syfte att inkludera intressenter och beslutsfattare i processen, genom låta dem delta i de utbildningssituationer och pilotaktiviteter som kommer att genomföras i alla de deltagande länderna, Sverige, Norge, Portugal och Rumänien under 2012 och 2013.

Deltagande organisationer i detta projekt är HiSI, Högskolen I Sör-Trondelag, Trondheim, Norge (Core partner och utvecklare av den innovation som ska överförias), CFL, centrum
för flexibelt lärande, kommun i Söderhamn, Sverige (Projektägare), ISQ, Instituto de Solidadura e Qualidade, Lissabon, Portugal (projektledning) och UPM, Universitatea Petru Maior din Targu-Mures, Targu-Mures, Rumänien (Core partner). Projekttid: Oktober 2011 — september 2013.

Projektets nyhetsbrev nr 1 Pdf, 159.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om projektet: http://www.globalsrs.eu/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Aanette Ramstrand
Tel 073-460 46 30

Stefan Wiik
Tel 010-454 10 71, 070-520 53 49

 

Guidance merger for SME increase - studieplanering och studievägledning för anställda

CFLs vägledningsenhet drev detta projekt inom EUs utbildningsprogram Leonardo da Vinci. Projektet, med en budget på fyra miljoner kronor, handlade om frågor som rör studieplanering och studievägledning för anställda. Tillsammans med CFL deltog på den svenska sidan Arbetslivsinstitutet samt representanter för Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjö. Dessutom ingick den internationella fackliga utbildningsorganisationen EUROWEA som partner i projektet.

 

Guidance merger 2 - Guidance in workplace

Guidance in workplace är ett projekt inom Leonardo da vinci, transfer of innovation, som pågår mellan 2007 och 2009. CFL är koordinator och övriga partners är vuxenutbildare i Rumänien, Slovenien, Frankrike och Italien. Totala budgeten för projektet är 350 000 Euro. Syftet med projektet är att dela erfarenheter länderna emellan för att byggga upp strukturer för vuxnas lärande och studievägledning, särskilt vad gäller lågutbildade anställda i mindre företag. Vetenskaplig ledare i projektet är professor Lennart Svensson, Linköpings universitet.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Klas Tallvid
Tel 010-454 10 68, 070-337 97 81

 

GUTE - Guidance for those in emplyment

Projektet pågår mellan 2008-2010 och är ett så kallat transfer of innovation projekt inom Leonardo da Vinci/Livslångt lärande programmet. Syftet är att överföra de erfarenheter som CFL gjorde inom ett tidigare projekt, Guidance merger projektet, till grekiska, ungerska och spanska förhållanden. Guidance merger projektet handlade om hur lärcentra och vägledningsenheter kan samarbeta med företag på bästa sätt och erbjuda anställda bra stöd för vidareutbildning och kompetensutveckling.
Partners: Grekland, Spanien, Ungern, Sverige. Projektansvarig är en regional arbetsförmedlingsorganisation i Ungern.

 

Health Care - om personalförsörjning inom vårdsektorn

Syftet med projektet är att utbyta "best practice" rörande hur olika länder arbetar med att ta vara på nyanländas kompetens inom vårdsektor respektive hur man arbetar med utbildning av nyanlända mot olika vårdyrken. Målsättningen är att bidra till att säkra rekryteringsbasen för de stora kommande behoven av arbetskraft inom vårdsektorn.
Sektorn behöver också tillfredsställa de ökande behoven av kompetens om fler kulturer för att kunna bemöta den växande skaran vårdtagare med annan kulturell bakgrund än landets egna.

Projektet ägs och koordineras av Wequa - Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH, Lauchhammer - Ost, Brandenbourg, Tyskland, och vid sidan av Sverige medverkar även organisationer från England och Finland. Projektet pågår februari 2014 - mars 2015.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Stefan Wiik
Tel 010-454 10 71, 070-520 5349

Cecilia Torstensson
Tel 010-454 10 61, 070-190 10 55

 

HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways)

Syftet med projektet är att genom utbyte av kunskaper och erfarenheter stärka inslaget av entreprenörskap i utbildningen. Målet är skolledare ska öka kunskapen om vilka förutsättningar som krävs för att skapa förutsättningar för entreprenörskap och att lärare bättre kunna stimulera entreprenöriellt lärande bland de studerande. Eleverna ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt inte bara till studierna utan som en tillgång i arbetslivet.

Projektets idé är att utbyta kunskap och erfarenheter i entreprenörskap inom utbildningssystemet med fokus på yrkesutbildning. Projektet är kopplat till EU:s nyckelkompetens 7 (initiativförmåga och företagaranda) för livslångt lärande.

Målet är att efter projektet ska de deltagarna veta vilka kompetenser och förmågor som den egna organisationen behöver utveckla. Projektet tar sikte på tre nivåer, skolledare, lärare och elever. Tanken är att utveckla idéer om hur man skapar miljöer för entreprenöriellt lärande, metodik för entreprenöriellt lärande, aktivt erfarenhetsutbyte mellan skolor och slutligen om samarbete med näringslivet.

Projektet sker inom EUs Leonardo da Vinci program. Partners i projektet är Sverige (CFL och Staffangymnasiet), Holland, Bulgarien, Österrike och Spanien. Projekttid 2012-2014.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Cecilia Torstensson
Tel 010-454 10 61, 070-190 10 55

 

iLike - utveckla ny informations- och mobilteknik för språkutveckling

iLike är ett språkprojekt som riktar sig till lärare och elever i högstadiet och gymnasiet. Projektet syftar till att underlätta för elever att förstå och behärska grammatik när de lär sig främmande språk. Genom att utveckla ett nytt program som kan användas på smarta telefoner, läsplattor eller datorer kan läraren få omedelbar respons från eleverna när man arbetar inlärning av i synnerhet verb. Aktiviteterna ska uppmuntra eleverna att analysera meningar och bryta ner valda språkteman och visa lösningar både självständigt och i grupp. Tanken är att stimulera strukturellt och kreativt diagnostiskt språktänkande hos eleverna genom en mängd olika aktiviteter som kan integreras i befintliga läroplaner som kompletterande pedagogiska verktyg.

iLIke- Identifying the logic structure of languages by use of new interactive mobile services - är ett LLP Comenius - multilateralt projekt som leds av Högskolan i Sör-Tröndelag, Trondheim, Norge. Övriga partner kommer från Grekland, Serbien och så CFL, Söderhamn, förstås. Projektet kommer att pågå under 2013 och 2014. Läs mer här: http://www.histproject.no/node/725 Länk till annan webbplats.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Aanette Ramstrand
Tel 073-460 46 30

 

IN Learn

Projektet In-Learning handlar om att utveckla reflektionsverktyg för att stödja individuellt lärande för vuxna vilket ska höja kvalitén i undervisningen och studieresultaten. Vidare kommer projektets partners att dela med sig av den kunskap man har från tidigare erfarenheter samt utveckla gemensamma riktlinjer och råd. En handbok med projektresultaten kommer att finnas tillgänglig efter projekttidens slut. Projektets partners är Vestifex Koolituskeskus Lärcentra för vuxna Narva Estland som är projektägare, Ivan Häuser Konsultföretag Roskilde Danmark, Sintagmi SRL konsultföretag Citta´di Castello Italien, Cappadocia Akademiskt förbund (CAPADEMY) Nevsehir Turkiet och HUF/CFL Söderhamn Sverige.

Projektet pågår september 2015 – augusti 2017. (Erasmus+)

 

Integration through education - hur vuxenutbildningen kan nå socialt utsatta människor

Ett projekt inom EUs Socrates-program Partnerskap för lärande. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte om hur vuxenutbildningen kan nå och attrahera socialt utsatta människor. Projektet genomfördes i samverkan med Spanien, Holland och Litauen mellan åren 2004 och 2006.

In Touch - ICT

InTouch - ICT är ett "Transfer Of Innovation" projekt inom ramen för Life Long Learning - programmet Leonardo da Vinci. Transfern bygger på ett projekt som CFL Söderhamn koordinerade fram till 2012, och som hette just InTouch.

Det nya projektet har handlat om att sprida de resultat som skapades i InTouch - projektet till nya branschområden och nya länder. Det har handlat om att definiera de 10 högst rankade nyckelkompetenserna för att göra små och medelstora företag inom IT-området konkurrenskraftiga, och att utifrån dessa forma små kunskapsutvecklande spel kopplat till 20 typiska yrkessituationer. Spel som kan användas i smartphones, läsplattor eller via dator. Projektet har också skapat ett nät-community, under benämningen e-HOW, där ytterligare kunskaperna runt varje kompetensområde har vidareutvecklas. I projektet har organisationerna ENCOTA (Projektägare), TBV samt Okan University frånTurkiet, CFL från Sverige, Sapienza Innovazione och REFILE från Italien samt TREBAG från Ungern samverkat.

Projektet är nyligen avslutat och avrapporterat mot Turkiets internationella programkontor. Mer information finns på projektets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Projektansvarig:
Stefan Wiik
Tfn 010-454 10 71

 

In touch LDV - Lärande via smartphones

Projektets uppgift och mål var att utveckla lärande om de 10 utpekat viktigaste icke rutinmässiga kompetenser för små- och medelstora företag tjänsteföretag genom användandet av smarta telefoner/Apps.
Projektet syftade till att utveckla och testa moderna mobila plattformar, t.ex. smartphones) för att möjliggöra ad-hoc mässiga utbildningssituationer för yrkesarbetande människor. Projektet fokuserade på anställda inom mindre tjänsteföretag, där det finns ett behov av kompetensutveckling av vad man benämner "icke rutinmässig kunskap" (non-routine skills). Exempel på sådana kunskaper kan vara problemlösning, självstyrning och kommunikation, dvs sådant som ligger utanför den typiska yrkeskompetensen i just deras yrkesroll. Projektet finansierades genom EUs Life Long Learning program, delprogram Leonardo da Vinci, för grundläggande fortsatt yrkesutbildning.

Utsett till bästa projekt 2010 inom LLP (Lifelong learning Program inom EU). CFL är projektkoordinator, och senare som ett av de bästa projekten för perioden 2010 - 2011 Partners i projektet: Sverige (CFL), Bulgarien, Italien, Frankrike, Österrike, England och Litauen samt Schweiz. Projekttid: 2010-2012. Nyhetsbrev:

Projektets resultat sågs även så intressanta att EU-Commissionen beviljade ytterligare medel för ett vidareutvecklingsprojekt på samma tema, med fokus på IKT – branschen. Ett projekt som heter InTouch – ICT, där Turkiska OCAN University är projektägare/koordinator och CFL är en av 5 ytterligare partners från Turkiet, Italien och Ungern.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Stefan Wiik
Tel 010-454 10 71, 070-520 53 49

 

IQSIM - utveckla simuleringsövningar inom svetsteknisk utbildning

Ett centraliserat Leonardo da vinci projekt som leds av Tekniska högskolan i Sör-Tröndelag, Trondheim. Projektet syftar till att utveckla simuleringsövningar inom svetsteknisk utbildning. Projektet pågår under perioden 2009-2010 och partners är: CFL, universitetet i Klaipeda/Litauen, ungerska svetskommissionen, universitetet i Thessaly/Grekland.

 

Jump to Europe - utveckling av verksamhet med utvecklingsstörda vuxna

Jump to Europe är ett projekt mellan CFL-Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn, SKOK do Zivota i Tjeckien och Atempo i Österrike för utveckling av verksamhet för utvecklingsstörda vuxna.

Den tjeckiska organisationen har kontaktat Söderhamn/Sverige och Österrike för att få ta del av erfarenheter. Man kommer bl.a. att titta på hur CFL i Söderhamn jobbar med Särvux och daglig verksamhet. En slutkonferens kommer att hållas i Tjeckien. Under projekttiden kommer även en handbok att tas fram där erfarenheterna sammanställs. Projekttid: Januari 2011-december 2013. Partners i projektet: Sverige (Söderhamn, CFL), Tjeckien, Österrike.

Kontakt på CFL Söderhamn: 
Janne Nilsson
Tel 072-577 44 78

 

Kompetensutveckling varseldrabbade i Gävleborg

Under våren 2009 genomfördes, med stöd från Svenska ESF-rådet, en förprojektering under namnet "Kunskap för framtid" i OBS-regionen. Syftet var att identifiera företag och grupper av anställda som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och se vilken kompetensutveckling de behöver för att öka möjligheterna att finna ny sysselsättning om det skulle bli nödvändigt. Likadana förprojekteringar har gjorts i hela länet, och de samlade resultaten ligger nu till grund för nästa steg i ett sk. genomförandeprojekt. Genomförandeprojektet kör hela länet gemensamt under Region Gävleborgs ledning. Det är samverkansprojekt där ett stort antal lokala och regionala aktörer samt 10 st. kommuner samverkar: Söderhamns kommun, Nordanstigs kommun, Ljusdals kommun, Hudikvalls kommun, Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun.

Inom projektet skall insatser ske i form av spetsutbildningar, längre yrkesspecifika utbildningar, kompletterande utbildningar och orienterande insatser för omställning till nya arbetsuppgifter eller nytt yrkesval samt validering av kunskap till studie- eller yrkesvägledande insatser är nödvändiga. Dessa skall erbjudas i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka arbetslöshet och stärka individernas möjligheter på arbetsmarknaden så att de står bättre rustade för framtida förändringar i arbetslivet.
CFL kommer i projektet att ha ett neutralt delprojektansvar för OBS-regionen, på samma sätt som under förprojekteringsfasen, med gott stöd från våra tre kommuner Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.

Region Gävleborg har för projektet beviljats medel av Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige. Projektet ligger inom ESFs programområde 1, Kompetensförsörjning och har det specifika syftet att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för anställd personal som varslats eller riskerar varsel om uppsägning, med målsättningen att stärka deras position på arbetsmarknaden.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Stefan Wiik
Tel 010-454 10 71, 070-520 53 49

Kost och hjärthälsa Hälsingland

Syftet är att lyfta upp mat som är bra för hjärtat i hälsingekommunerna. Projektansvarig: Viola Adamsson

I Gävleborgs län, där Hälsingland är en del, minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar men är fortfarande hög jämfört med övriga Sverige och den vanligaste orsaken till för tidig död. Död i hjärt- och kärlsjukdomar minskar till exempel långsammare i Gävleborg jfr riket (källa: Folkhälsomyndigheten).


Folkhälsa är ett av Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden identifierade insatsområden. Tydliga samband finns mellan folkhälsa och tillväxt. Flertalet studier visar samband mellan kost och hälsa respektive kost och ohälsa.

 

Kunskap för framtid

Projektets inriktning har direkt koppling till rådande konjunkturförsämring som riskerar påverka regionens näringsliv.Tiden för genomförande av för projektet är ovanligt kort, 2 månader, och kommer därför att vara mycket intensiv. Konkret handlar det om att identifiera företag och grupper av anställda som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, se vilken kompetensutveckling de behöver för att öka möjligheterna att finna ny sysselsättning om det skulle bli nödvändigt. En viktig skillnad mellan det här projektet och andra kompetensutvecklingsprojekt inom Europeiska socialfonden, är att fokus ligger på en utpekad grupp anställda, de som ligger i riskzonen att bli varslade. Vanligtvis satsar man på att kompetensutveckla alla anställda hos deltagande företag.

Centrum för flexibelt lärande är projektägare. Genomförandet sker dock i partnerskap med OBS-regionens kommuner, Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. Projektet har fått medel av Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige. Projektet ligger inom ESFs programområde 1, Kompetensförsörjning och har det specifika syftet att göra behovsinventeringar för kompetensutveckling hos personal inom företag där risk för varsel föreligger. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

 

Learn

Projekt Learn är ett Erasmus+ KA1 – Mobility projekt.

Projektet går ut på att lärare från Dundee & Angus (D&A) College ska komma till Bollnäs för att under 1 vecka gå sida vid sida med lärare inom samma fackområden som dem själva, ute i gymnasieskolan (sk. peer-learning), med tydliga överenskomna lärandemål. Detta är en aktivitet som planeras ske under våren 2016. Aktiviteten har föregåtts av förberedande besök från D&A hösten 2015.

 

Learning Center - utveckling av distansutbildningen i regionen

Projektets övergripande målsättning var att utveckla distansutbildningen i Gävleborgs län och den närliggande regionen. Projektet ville skapa en stabil grund för kompetenshöjning i regionen, öka flexibiliteten i utbildningen och skapa större tillgänglighet till högre utbildning. Högskolan i Gävle var projektägare. CFL var partner.

 

Learning Path/Lernpfad - utvecklar och stödjer företags individuella lärvägar till e-businesskunskaper

Projektet Lernpfad, eller på engelska "Learning path", syftade till att utveckla och testa innovativa metoder för individuella läroplaner baserat på den studerandes förkunskaper och egentliga behov. Tanken var att komma ifrån statiska läroplaner. Ett mål i projektet var att möta näringslivets behov av kompetensutveckling, speciellt inom området SME, små och medelstora företag. Fokus låg på kunskapsområdet e-business, dvs e-handel, där man ansåg att det finns mycket för målgruppen att hämta. Projektet byggde upp en utbildningsportal (e-learning) för undervisning och kommunikation mellan den studerande och utbildaren. Portalen gav också möjligheter för de studerande att skapa nätverk. Systemet pilotkördes och utvärderades under projekttiden i tre länder: Sverige, Tyskland och Ungern.

Deltagande partners i projektet:
- HWK Münster, Tyskland (koordinator)
- IHK Nord Westfalen, Tyskland - Xbyte Gmbh, Tyskland
- Fachhochschule Münster Institut für technische Betriebswirtschaft, Tyskland
- EQT, Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum e.V. Tyskland
-Universität Klagenfurt, Institut für Medien- und -Kommunikationswissenschaft, Österrike
-Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Ungern
-DADAA Content Creators, Finland
-Techische Universität Kosiche Fachbereich Wirtschaft, Slovakien
- Söderhamns kommun, CFL, Centrum för flexibelt lärande, Sverige.

LINK - hitta metoder som ger bättre stöd - godkända betyg

Alla räknas! Holistisk, inkluderande. Honnörsord i detta Commenius - multilaterala projekt som genomförts i nära samarbete med Sandarne- och Stentägtens skola, med syftet att skapa verktyg och metoder för tidiga och kontinuerliga åtgärder mot Early School Leaving, ESL.

Målet med projektet har varit att skapa modeller och metoder för att bättre ge rätt stöd till de elever som ligger i riskzonen att avsluta sina studier med ouppnådda mål. Projektet har utvecklat: Lärarfortbildning med ett holistiskt perspektiv på studerandes behov, On-line Community för nätverk, Utbildning och kamratstöd bland lärare och elever samt Goda exempel för en bred förankring av föreslagna utbildningsformer utifrån olika skolstrukturer. 

I projektet har organisationerna University of Thessaly, Grekland (Projektägare), CFL i samarbete med Sandarne- och Stentäktens skola, Sverige, Research and Technology Thessaly, Grekland, ORT France, Frankrike, First Primary School of Volos, Grekland samt 6ZSKolin, Checkien samverkat.

Projektet är nyligen avslutat och avrapporterat mot Turkiets internationella programkontor. Mer information finns på projektets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektansvarig:
Stefan Wiik
Tfn 010-454 10 71

 

Lokala Kompetenscentra i Gävleborg

Projektets mål är att utveckla en samverkansmodell i länet för lärande, kompettensförsörjning, tillväxt och utveckling.
Projektägare är Region Gävleborg. Projekttid: 20130101-20141231.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Jonny Engström
Tel 010-454 10 09, 070-190 66 09

 

LU, Lärande & Utveckling om systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt

Syftet med projektet är att samla, systematisera och sprida kunskap och erfarenheter från regionala samverkansprocesser. Projektet drivs av Nationellt centrum för flexibelt lärande i Hässleholm i samverkan med APeL Forskning och Utveckling. Det finansieras av Europeiska Socialfonden. Arbetet är indelat i tre delområden: kunskapsbildning, praktiskt processtöd samt metoder och verktyg. Till projektet har tolv regioner med framgångsrik verksamhet och erfarenhet av utvecklingsarbete mellan flera kommuner i samverkan valts ut, däribland Hälsingland. CFL driver delprojektet inom Hälsingeregionen. Alla lärcentra i Hälsingland deltar. Regionernas roll är bland annat att genomföra olika aktiviteter för att sprida kunskap och utbyta erfarenheter med övriga regioner. Projektet har fokus på ett genomtänkt samarbete mellan lokal och regional nivå, med tydlig koppling till arbetsmarknad och/eller näringsliv. LU är ett spridningsprojekt inom Equal. Projektägare är Nationellt Centrum för Flexibelt lärande.

 

Lärcentrautveckling

Projektet Lärcentrautveckling är en förstudie som finansieras av Region Gävleborg. Hälsinglands kommuner inklusive Gävle och Sandvikens kommuner ingår i projektet vars syfte är:

 • att få till ett bättre och mer jämställt utbildningsutbud
 • att bidra till att höja utbildningsnivån i länet
 • att genomföra enkätstudier av högskolestuderande vid lärcentra ur ett komparativt perspektiv med hur det ser ut idag
 • att skapa en handlingsplan för vidareutveckling av lärcentra utifrån 3M-funktionerna (Mötesplats, Mäklare och Motor) med fokus på utbildning och kompetensförsörjning

Mål: Att utveckla lärcentras nya roller i ett framtidsperspektiv utifrån 3M-funktionerna, lokala kompetenscentra, YH- och collegeetableringar i länet. Projekttid: september 2014 - februari 2015.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Jonny Engström
Tel 010-454 10 09, 070-190 66 09

 

Mobilising the potential infrastructure for life long learning - samarbetsformer inom vuxenutbildning i Europa

Projektets huvuduppgift var att i Europa undersöka olika samarbetsformer inom vuxenutbildning. Projektets syfte var att stimulera samarbete mellan vuxenutbildare och andra, över hela Europa. Samarbetspartners: SLU (Statens Lantbruksuniversitet), Linköpings universitet, EUROWEA (European Workers Education Association, Dublin City Corporation, The University of Birmingham, Sydney Smith School, Kingston upon Hull, Pärnu Language School , Estland och The University of Salamanca. (Gruntvigprojekt) 

 

När verkligheten inte stämmer med kartan - sociala och kulturella förutsättningar för landsbygdens hållbara utveckling

Att försöka utveckla landsbygden med entreprenörskap och innovationer fungerar inte alltid. Det menar några forskare inom FoU Söderhamn som nu drar igång ett projekt där man vill undersöka vad som sker om man ser de kulturella och sociala mönstren på landsbygden som en chans till utveckling istället för ett hinder.

När det går trögt att utveckla landsbygden anses misslyckanden ofta bero på "bruksmentalitet" och "bakåtsträvande". Men vad händer om vi vänder på perspektivet och börjar se de kulturella och sociala mönstren som utgångspunkt för utveckling istället för hinder?

Den frågan ställde sig några forskare inom FoU Söderhamn. Nu har man fått forskningsmedel från Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) för att bedriva projektet "När verkligheten inte stämmer med kartan — Sociala och kulturella förutsättningar för landsbygdens hållbara utveckling". Projektet har hela Hälsingland som måltavla och löper över tre år med start i januari 2010.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Ann-Sofie Gustafsson
Tel 010-454 10 63, 070-226 62 12

 

Opposing Force; How to combat on going drain of young adults in rural areas

Projektet bedrivs inom ramen för Erasmus+ KA2, ägs av Hälsinge Utbildning ekonomisk Förening, HUTB, men koordineras av CFL Söderhamn. Det bygger på resultaten från Lotta Svenssons forskning om ungdomars beslut om att stanna eller flytta från mindre orter.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Ann-Sofie Gustafsson
Tel 010-454 10 63, 070-226 62 12

 

PAGES - identifiering av könsstereotypa inslag i läromedel

Pages är ett projekt som respekterar mångfald och främjar jämställdhet mellan flickor och pojkar. Utgångspunkten i projektet är barnlitteratur och målgruppen är vuxna som dagligen har kontakt med barn. Genom att studera barnlitteratur och identifiera stereotyper främjar vi den reflekterande processen i syfte att upptäcka hur stereotyper kan begränsa våra barns möjligheter och frihet. Projektet är ett Grundtvig projekt som leds av den franska organisationen ILEP, Lille. Vidare medverkar förutom CFL, även utbildare från Tyskland och Italien. Läs mer om projektet i Nyhetsbreven:

- Nyhetsbrev Nr 4 Pdf, 175.8 kB.
- Nyhetsbrev Nr 3 Pdf, 175.8 kB.
- Nyhetsbrev Nr 1 Pdf, 59.1 kB.
Artikel från SöderhamnsKuriren/helahalsingland.se Länk till annan webbplats.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Aanette Ramstrand
Tel. 073-460 46 30

 

Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län - för ett mer jämställt Gävleborg

Projektet ingick i Equal-programmet som är ett EU-gemensamt initiativ som kommit till för att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet. Projektet syftade till att uppnå ett mer jämställt Gävleborg. CFL var associerad partner i projektet.

 

PEOPLE, Partnerskap för Lika Möjligheter och Livslångt Lärande (Equalprojekt)

Den grundläggande idén bakom projektet var att utveckla nya metoder och angreppssätt för att göra kompetensutveckling tillgängligt för anställda med kompetensbehov och att få det livslånga lärandet att fungera i praktiken. Utvecklingspartnerskapet utvecklade och genomförde innovativa projekt för kompetensutveckling i Gnosjö-, Lindesbergs- och Söderhamnsregionen. Yrkesbaserat lärande, erfarenheter från PEOPLE delprojekt i Söderhamn 2002 till 2005. En extern utvärdering av Robert Höghielm professor i pedagogik - Lärarhögskolan Stockholm.

Kontakt på CFL Söderhamn: 
Sven-Olof Larsson
Tel. 010-454 10 66, 070-282 38 41

Personalised learning (Erasmus+)

Syftet är att utarbeta modeller för mer ett individualiserat
lärande.

Modeller prövas och beskrivs i metodhandböcker.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2019 och genomförs av
Staffangymnasiet.

 

Partnerskap för lärande - utveckling av lärcentrakoncept och nätverkande i Europa

Ett internationellt nätverk av utbildningsorganisationermed syfte att utveckla lärcentrakonceptet. Nätverket leds av CONFAPEA i Barcelona, övriga deltagare kommer från Holland, Danmark, Italien och Österrike. CFL beviljades bidrag till detta Socrates Gruntvig-projekt för att både personal och studerande ska kunna delta vid internationella träffar inom nätverket. Projektet pågick 2003-2005.

 

Powerpac - för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden

Projektet vill medverka till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden genom att stärka möjligheterna för kvinnor att få eller behålla anställning.

Huvudmålet i Powerpac är att överföra erfarenheterna från ett tidigare franskt projekt, KIT PAC, till andra länder i Europa och att utbyta erfarenheter för att förbättra vägledning och rådgivning för kvinnor och göra det möjligt att på ett effektivt och hållbart sätt kombinera privatliv med arbetsliv. I projektet kommer 20-30 kvinnor från varje land att delta och man kommer att i huvudsak att arbeta utifrån tre teman; arbete, hälsa och välbefinnande samt aktivt deltagande i samhällslivet.
Powerpac är ett projekt som leds av den franska organisationen CIBC Gard Lozère Hérault. Partner i projektet kommer från Italien, Portugal, Nordirland, Schweiz och Sverige. Läs mer om projektet: Nyhetsbrev Pdf, 59.1 kB.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Aanette Ramstrand
Tel. 073-460 46 30

 

Projekt mellan Söderhamns kommun/CFL och Ugu District i Sydafrika

Efter flera besök från båda parter, Söderhamns kommun och Ugu District i Sydafrika, startades  2009 gemensamma projekt. Just nu pågår fyra treåriga projekt som startades i början av 2012. Samtidigt ser man framåt och letar nya samverkansområden. Pågående projekt är:

 • Waterservices Syfte: Minska svinnet i dricksvattensystemet. Eftersom landskapet är väldigt kuperat är det ofta kompicerat att dra vattenledningar. I detta projekt är kommunala bolaget Söderhamn NÄRA drivande part.
 • Avfall och återvinning Syfte:"Miljöstyrd avfallshantering med fokus på återvinning och uppbyggnad av kompetens" är en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna att samarbeta kring systematisk och miljöstyrd avfallshantering. Sydafrika har liknande regelverk som Sverige varför länderna har mycket att vinna på utbyte när det gäller avfall och återvinning.
 • Lärare- och rektorsfortutbildning Syfte: Utbildningsbehovet bland dessa grupper är mycket stort. I projektet är både förvaltningen för lärande & arbete och Barn- och utbildningsförvaltningen engagerade.
 • Distansutbildning 2 - Syfte: Att fortsätta vara ett stöd för lärare på landsbygden så de kan bedriva distansutbildning på ett framgångsrikt sätt.
 • Lednings och samordningsprojekt Syfte: Inriktat på den organisatoriska/adminsitrativa delen i samarbetet gällande ovan nämnda projekt. Ledningsprojeketets uppgift är även att kontinuerligt följa upp och utvärdera pågående projekt. Projektledningen består av Sven-Erik Lindestam (S) kommunalråd i Söderhamn; Thomas Norgren, förvaltningschef för Lärande och Arbete; Tomas Hartikainen, chef Staffangymnasiet; Margareta Högberg, kommunchef; Ove Söderberg (S), ordförande i Nämnden för lärande och arbete samt Monica Granlund, VD Söderhamn NÄRA. Att titta på framtida samverkansområden hör också till gruppens ansvar.

Finansiering
Projekten helfinansieras genom ICLD - Internationellt centrum för lokal demokrati. ICLD arbetar för att främja lokal demokrati i utvecklingsländer som ingår i Sidas prioriterade samarbetsländer.

 

QUALC Quality Assurance Network for Adult Learning Centres - projekt om kvalitetssäkring

CFL är koordinator för projektet QUALC, Quality Assurance Network for Adult Learning Centres. Projektet syftar till att skapa ett kvalitetsorienterat angreppssätt inom allt lärande för vuxna i Europa, alltså inte bara för det formella lärandet som äger rum på lärcentra. Inom projektet ska man bland annat arbeta fram kvalitetskriterier och en kvalitetsmärkning (Institutional Accreditation). Projektet ingår i EU-programmet Grundtvig, Lifelong Learning Programme. Budgeten är strax under fyra miljoner kronor. Projektet pågår i två år med start i slutet av oktober 2007. I projektet ingår, förutom Sverige, Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Rumänien och Storbritannien.

 

Self-Evaluation in Adult Life Long Learning, SEALLL - om självutvärdering av undervisning, lärande och ledarskap

Projektet syftade till att förbättra kvaliteten på undervisning, lärande och ledning i det livslånga lärandet genom att stödja självutvärdering. Projektet stöttade aktörer i organisationer som arbetar med självutvärdering. Målgrupper var bl a lärare, handledare, chefer och administrativ personal i vuxenutbildningsorganisationer, lärarutbildare och vuxna studerande. Projektet byggde bland annat upp en webbplats för självutvärdering Länk till annan webbplats..

Deltagande partners i projektet:
- Landcommanderij Alden Biesen, Belgien (koordinator)
- PLATO, University of Leiden, Nederländerna
- Soros International House, Liatuen
- Kwasimodo, Belgien
- ISIS Institut für Soziale Infrastruktur, Tyskland
- The Bauer-Messner EvaluierungsKEG, Österrike
- Fundacja centrum Edukacji Obywatelskiej, Polen
- Söderhamns kommun, CFL, Centrum för flexibelt lärande, Sverige

Taking To The Top - Adult Educators on the Journey

Ett Erasmus + KA2 – projekt som tar avstamp i att snabb
förändringstakt, åldrande population och invandring skapar ett behov av en vuxenutbildning som kan hantera nya perspektiv.

Europas vuxenutbildare behöver kompetens för att kunna
utbilda vuxna i olika målgrupper i EUs nyckelkompetenser. Projektet kommer att fylla ett behov av ett ramverk med läroplaner anpassade för att skapa kurser anpassade för att använda i utbildning av vuxenutbildare. Huvudsyftet med
projektet är att utveckla och testa ett läroplansramverk för utbildning av vuxenutbildare som undervisar de olika mål­grupperna grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser.

Projektet genomförs av vuxenutbildnings­organisationer från sex Europeiska länder (Estland, Grekland, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien). Hösten 2016 – hösten 2018.

 

The Enabler

Projektet the Enabler sker inom EUs Leonardo da Vinci-program och har en total budget på 4,5 miljoner kronor. Projektet pågår 2007-2009. Deltagare är företag och vuxenutbildare i Sverige, Tyskland, England, Rumänien och Italien. På svensk sida deltar dessutom bland annat Bilbolaget Lastvagnar AB och LO-distriktet i Gävleborg. Projektägare är föreningen Hälsingeutbildning som är ett samarbete mellan kommunerna i Hälsingland inom vuxnas lärande. CFL, Söderhamns kommun, är projektansvarig. Tanken med projektet är att skapa en modell där en anställd på varje arbetsplats ska fungera som vägledare, informatör och inspiratör vad gäller kompetensutveckling. Han eller hon ska vara uppdaterad på det utbildningsutbud som finns i samhället. Projektet vill bygga upp stödsystem för dessa kompetensvägledare. Det kommer bland annat att bestå av webbaserat stöd och utbildningsinsatser. Vidare kommer goda exempel från deltagande länder att bilda underlag för en handbok där arbetsmodellen beskrivs.

 

The Winkit - utvecklar valideringsverktyg som tar hänsyn till kvinnors informella lärande

Projektet, ett Grundtvig pilotprojekt, pågår under 2008 -2010 och sker i samverkan mellan Frankrike, Slovenien, Tyskland och Sverige. Syftet är att bygga upp valideringsverktyg särskilt anpassade för att fånga upp typiskt informellt lärande som kan kopplas till kvinnor. Målgruppen är kvinnor som av familje- eller andra skäl inte kunnat skaffa sig formella meriter inom arbetslivet. På CFL kommer målgruppen vara kvinnliga studerande inom SFI verksamheten.

 

Ungdomars attityder till främmande kulturer - ett utbytesprojekt inom Vård- och omsorgsprogrammet

Ett utbytesprojekt inom Vård- och omsorgs programmet via Athenaprogrammet. Syftet med projektet är att ge kunskap och förståelse för det mångkulturella samhället vi lever i samt kompetens för att använda i framtida yrkesroller. I projektet ingår en resa som ska ge deltagarna ökad tolerans, vi vet genom tidigare projekt att mötet mellan ungdomarna har en stor påverkan på uppfattning om sitt eget och andras liv. Vi vet också att utbytet stärker den personliga utvecklingen och förmågan att möta olika kulturer utifrån deras förutsättningar. I det framtida yrkeslivet kommer de att möta människor från andra kulturer både som vårdtagare och arbetskamrater. Ett sådant här utbyte gör att förståelsen ökar för andra människor.
 
Projektmål:

 • Bidra med ny kunskap
 • Främja ömsesidigt erfarenhetsutbyte
 • Öka förståelsen för andra kulturer
 • Vidareutveckla elevers yrkeskompetens
 • Öka förståelsen för frågor rörande utvecklingssamarbete

Utbytet gäller 20 deltagare, varav 8 elever och 2 lärare från Sverige samt 8 elever och 2 lärare från Sydafrika.
Projekttid: 2012 -2013.

 

Varselpaketet: BraFöre

Varselpaketet BraFöre syftar till att inventera kompetensbehovet i arbetslivet och tillgodose med rätt utbildningar. Utbildningen ska stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden samt stärka konkurrenskraften i organisationen. 

Arbetet sker i samverkan med CUL i Hudiksvall. 
Projektet finansieras av Region Gävleborg. Projektet pågår maj 2014-dec 2015.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Mats Erlander
Tel. 010-454 10 65, 070-264 18 84

 

Virtuella lärcentra för grundläggande vuxenutbildning

(ABE Campus - Virtual Adult basic Education Communities in Europe) Projektet var ett tvåårigt projekt inom EUs utbildningsprogram Socrates Minerva. CFL drev projektet tillsammans med lärcentra i Spanien, Österrike, Danmark, Bulgarien, Rumänien och Belgien. Projektet syftade till att utveckla möjligheterna för studerande på grundläggande vuxenutbildning att studera via virtuellt lärcentrum. Detta innebär att studerande och lärare även har möjlighet att arbeta via internet och utnyttja IT på bästa sätt i utbildningen. Projektet har initierat ett transnationellt nätverk mellan studerande och lärare inom grundläggande vuxenutbildning.

 

Vocol Triangles

Vocational Cooperative, Learning Triangles - En (VoCoL) triangel utgörs av tre nyckeldeltagare: en klass/grupp, deras yrkeslärare och arbetsgivare.

Grundtanken i projektet är användandet av kooperativt lärande för att främja arbetsgivarnas engagemang. Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera lärandeaktiviteter som ökar potentialen för bred och djup inlärning.

 

Kontaktperson:

Stefan Wiik
Tfn 010-454 10 71

 

Vård-SFI

Projektet syftar till att väcka utlandsföddas intresse för yrken inom vårdsektorn. Söderhamns kommun är projektägare men verksamheten kommer att vara länstäckande.
Projektet startade den 11 januari 2010. Det här är ett länsövergripande projekt där 5 deltagarkommuner har idag totalt 75 deltagare som studerar på heltid fram till 30 juni 2011. Dessa personer får även chansen att praktisera inom äldreomsorgen inom omvårdnadsförvaltningen. Projektet pågår fram till 30 juli 2011, därefter ska allt utvärderas.

 

Work based training

Det övergripande syftet är att bidra till ett hållbart och framgångsrikt lärande, och att säkerställa en smidig övergång från skola till arbete för unga studenter med inlärningssvårigheter och därmed en framgångsrik integration av målgruppen på arbetsmarknaden. Den huvudsakliga strategi för att uppnå detta mål är att främja utbytet av god praxis och erfarenheter om hur arbetsplatsförlagd utbildning utvecklats i de länder där projektets partners är baserade. Därigenom kommer partnerorganisationerna att bidra till att lägga grunden för skapandet av ett europeiskt område av färdigheter och kvalifikationer. Projektet kommer att utarbeta en handbok med god praxis, som blir ett viktigt verktyg för att stärka utbildningsinsatserna hos lärare och handledare som arbetar med just arbetsplatsförlagda utbildningsinsatser.

Projektet pågår september 2015 – augusti 2017. (Erasmus+ KA2)

 

Work Life Guidance

Även detta projekt bedrivs inom ramen för Erasmus+ KA2. Projektet handlar om att hjälpa företag att kartlägga nuvarande kompetens bland sina anställda och se vilka färdigheter som behöver tillföras för att förhindra kompetensglapp inom företaget.

Projektansvarig, CFL Söderhamn
Klas Tallvid
Tfn 010-454 10 68
Mobil 070-337 97 81

XXI Trainer (21’st century Trainer)

Projektet, som är ett Erasmus + KA2-projekt, tar sin utgångspunkt i observerade behov av att genomföra reformer på kvalifikationsprocesserna för yrkeslärare och handledare i syfte att utveckla deras förmåga utveckla och använda väl fungerande andragogiska metoder.

Ett annat syfte är att öka förmågan att förmedla "kunskap zapping" och "kunskap surfing", som blir allt vanligare att tillämpa på nya jobb, nya marknadsbehov och nya EU-medborgare, med fokus på alla 8 nyckelkompetenser (Kommunikation på modersmål, kommunikation på andra annat språk, matematik och fysik, digital kompetens, förmåga att lära sig, social kompetens, initiativrikedom och entreprenörskap samt kunskap om kulturella skillnader) och kontinuerlig kompetensutveckling i det livslånga lärandet.

Oktober 2015 – september 2017.

 

YAP - Yrkesutbildning på ArbetsPlats

Inom projektet YAP, Yrkesutbildning på ArbetsPlats, erbjöds vuxna i Hälsingland möjlighet att genomföra en hel yrkesutbildning på arbetsplats. Utbildning direkt på arbetsplats skapar en mycket god grund för validering. Tillsammans med kvalificerad handledare och lärare i yrkesämnen kan stora delar av gymnasieskolans utbildningar genomföras på detta sätt med hög kvalitet och till låg kostnad. YAP bygger på att planeringen sker individuellt via kvalificerad studie- och yrkesvägledning. YAP har efter projektttidens slut blivit en etablerad utbildningsform på CFL.

 

Yrkes-SFI Gävleborg

Yrkes-SFI Gävleborg är ett länsomfattande projekt med Länsstyrelsen Gävleborg som huvudman. Projektet vänder sig till länets alla kommuner plus Älvkarleby.
Målgruppen är SFI-studerande som ska kunna kombinera sina ordinarie SFI-studier med en yrkesinriktning. Fyra kommuner har samordnat sina insatser: Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Praktik på arbetsplats är en välbeprövad och inarbetad metod i Sverige och nu vill man erbjuda personer från andra delar av världen möjlighet att testa och komma i kontakt med arbetsmarknaden på detta sätt. Praktiken är viktig för personer som kommer till Sverige i vuxen ålder. Det är ofta deras första referensen till vår arbetsmarknad. Projektet har fyra utbildningsområden: Restaurang i Hudiksvall, Lokalvård i Bollnäs, Svets i Söderhamn och Handel & Service i Gävle.

Ett av projektets syften är att presentera en fungerande metid för Yrkes-SFI som kan tillämpas i hela länet.
Projektet pågår fram till december 2009. Projektet delfinansieras av europeiska flyktingfonden.

 

Yrkesspråk i social omsorg

Det interaktiva forskningsprojektet Yrkesspråk i social omsorg har som syfte att prova ett utbildningskoncept för personal inom sociala omsorgsverksamheter som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer. Projektet är angeläget då många av den sociala omsorgens personal saknar adekvat utbildning. Runt om i landet diskuteras vilken kompetens som är viktig och hur utbildningar kan utformas. 

Utbildningskoncept har ett existensfilosofiskt fokus. I den empireiska delen av studien provar personal och chefer från Omvårdnadsförvaltningen och Förvaltningen för Lärande och arbete i Söderhamns kommun varje moment i konceptet och delger och diskuterar tillsammans och med forskaren hur de tar till sig budskapet. Hinder och möjligheter för lärande identifieras. Ansvarig forskare är Ingalill Stefansson och samtalspartners i projektet är professor Henry Cöster och fil dr Berith Nyqvist Cech, båda från Karlstads universitet. Projektet pågår från dec 2011 - tom december 2014.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Ingalill Stefansson
Tel 070-999 66 35

Kontakt

Kontakt

Projektsamordnare

Klas Tallvid

Tfn 010-454 10 68

Mobil 070-337 97 81

Länkar

Kontakt

Dokument

Kontakt

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund