Hälsinglands Utbildningsförbund

Publicerad

Undervisningstid

Förbundsdirektionen har beslutat om undervisningstiden för Svenska för invandrare.

Bildbeskrivning

Undervisningstid i svenska för invandrare 

Direktionen beslutade 2016-05-23 att undervisningstiden för nya elever i svenska för invandrare fr.o.m. 2016-07-01 ska ha nedanstående omfattning:

  • att studieväg 1 omfattar maximalt 1050 timmar
  • att studieväg 2 omfattar maximalt 900 timmar
  • att studieväg 3 omfattar maximalt 750 timmar

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning (komvux). Kommunal vuxenutbildning ska tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av sfi. Det innebär att sfi alltjämt kommer att ha en egen kursplan som säkerställer att utbildningens inriktning mot vardags-, samhälls- och arbetsliv lever kvar inom utbildningen.

Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom utbildning i svenska för invandrare är 525 timmar. Riktvärdet får överskridas eller underskridas beroende på hur mycket undervisning eleverna behöver för att uppnå de kunskapskrav som anges i kursplanen. Många nyanlända har högst förgymnasial utbildning, vilket gör att genomströmningen på SFI och inträdet på den svenska arbetsmarknaden tar lång tid. Av den anledningen vill vi säkerställa en likvärdig nivå på undervisningstid inom förbundet.

Tre studievägar

Utbildning i svenska för invandrare består av tre studievägar (1, 2 och 3) och fyra kurser (A, B, C och D). Kurs B och C kan vara antingen nybörjarkurser eller fortsättningskurser beroende på vilken studieväg de ingår i.  

  • Studieväg 1: Om du har gått mindre än fem år i skola i ditt hemland eller helt saknar tidigare skolgång rekommenderas studieväg 1.

  • Studieväg 2: Om du har gått i skolan mellan 5 och 10 år i ditt hemland rekommenderas studieväg 2.

  • Studieväg 3: Om du har en avslutad gymnasial utbildning från hemlandet eller om du redan tidigare har läst på högskola eller universitet och är van att studera snabbt så rekommenderas studieväg 3.  

Faktorer för studievägar

Förutom ovanstående rekommendationer utifrån elevens utbildningsbakgrund finns ytterligare faktorer enligt Skolverket som avgör studievägen:

  1. Hur mycket svenska eleven kan vid starten på sfi och hur snabbt elevens andraspråksinlärning sker

  2. Hur eleven mår (trauma, depression, dålig koncentrationsförmåga bromsar inlärningsprocessen!)

  3. Vilket modersmål eleven har (Är alfabetet latiniserat eller ej? Har svenskan och modersmålet liknande strukturer/drag?)

  4. Hur gammal eleven är (ju äldre man är, desto längre tid brukar behövas för att lära sig ett nytt språk)

Kontakt

Kontakt

Länkar

Kontakt

Läs mer om våra SFI-verksamheter:

CFL Bollnäs

CFL Nordanstig

CFL Söderhamn

Personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i syfte att registrera och administrera ditt ärende. Uppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningen och svenskt regelverk. Om uppgifterna inte är sekretessbelagda kan de komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna sparas tillsvidare. Du kan årligen begära hos förbundet att få information om dina personuppgifter och hur dessa används. Du kan också begära att personuppgifter rättas om de skulle vara felaktiga eller inaktuella. Du kan kontakta personuppgiftsansvarig i förbundet om du har frågor om behandlingen. Se www.hufb.se/dataskydd för mer information om dataskydd och GDPR.

Hälsinglands Utbildningsförbund

Besöksadress: Kulturhuset, Collinigatan 12, 821 43 Bollnäs
Postadress: Hälsinglands Utbildningsförbund, 821 80 Bollnäs

E-post info@hufb.se   Tfn 010-454 10 00

Fler kontaktuppgifter

Lämna klagomål/synpunkter

Ansvarig utgivare för hufb.se är Lucas Lund

Hälsinglands Utbildningsförbund