Gå till innehåll

Avslutade projekt #-L

Här samlar vi avslutade projekt som vi deltagit i som projektägare eller aktör.

Vilket projekt är du intresserad av?

Vi har genom åren varit delaktiga i en lång rad givande projekt! Här kan du läsa om våra genomförda och avslutade projekt. Klicka på det projekt du är intresserad av för att komma direkt till beskrivningen av det.

Projektbeskrivningar #-L

 • 3M - Mötesplats, Mäklare och Motorn
 • AE-Distance Education
 • Adult education centres and participation of civil society - utveckling av lärcentra
 • AKTOS - guide för livslångt lärande
 • ALMA
 • Attract and Retain- utbildar informatörer/ambassadörer inom SFI verksamhet
 • Attract vet
 • BASIS, delprojekt om flexibelt lärande
 • BraFöre - integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling
 • BRIDGE - öka kompetensen bland lärare vad gäller andra generationens invandrare
 • Career counsellor web - kunskapsöverföring gällande webbaserad vägledning
 • CodeSkills4Robots
 • Crossing borders - utbyte mellan vägledare
 • C-MINDS - analytisk förmåga hos barn
 • Den retsamma skolbänken
 • DELTA - vidareutveckling av lärande för uthålligt arbetsliv
 • DESCARTES - utveckling av arbetsplatsförlagd utbildning och vägledning
 • DESIGN4CLIMATE
 • DIMAS
 • DIVINT
 • Done-IT - tekniskt lärarstöd
 • Educated 2.0
 • E-guide, utveckling av e-portal för utbildningsinformation
 • ELEVPRAKTIK Tyskland
 • ENVKIDS - miljötänkande för ungdomar
 • ENY, En Ny Yrkesutbildning - pedagogisk idé för yrkesutbildning
 • E-quality - metoder för e-lärande
 • EuroguideVAL
 • Eurotrainer
 • E2-VET - utveckling av gemensamma valideringsinstrument
 • FoU-Centrum Söderhamn - forskning och utveckling
 • Future Foresight - UNEVOC
 • GAIA
 • Global SRS - ett innovativt system för att mäta studerandes lärande
 • Good start for all
 • Guidance merger for SME increase - studieplanering och studievägledning för anställda
 • Guidance merger 2 - Guidance in workplace
 • GUTE -Guidance for those in emplyment
 • H2020 CRISS
 • Health Care - om personalförsörjning inom vårdsektorn
 • HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways)
 • IIOT / VETNET
 • iLike - utveckla ny informations- och mobilteknik för språkutveckling
 • IN Learn
 • Integration through education - hur vuxenutbildningen kan nå socialt utsatta människor
 • In touch ITC
 • In touch LDV - Lärande via smartphones
 • IQSIM - utveckla simuleringsövningar inom svetsteknisk utbildning
 • Jump to Europe - utveckling av verksamhet med utvecklingsstörda vuxna
 • Know Hub
 • Kompetensutveckling varseldrabbade i Gävleborg
 • Kost och hjärthälsa
 • Kraftsamling Gävleborg
 • Kunskap för framtid
 • Learn
 • LINK - hitta metoder som ger bättre stöd - godkända betyg
 • LIVECANVAS
 • LIVECIRCULARCANVAS
 • Learning Center - utveckling av distansutbildningen i regionen
 • Learning Path/Lernpfad - utvecklar och stödjer företags individuella lärvägar till e-businesskunskaper
 • Lokala kompetenscentra i Gävleborg
 • LU, Lärande & Utveckling - om systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt
 • Lärcentrautveckling
 • Lärcentrautveckling studerandeperspektiv

3M - Mötesplats, Mäklare och Motor

Syftet med projekt 3M är att utveckla regionens näringsliv genom att skapa mötesplatser för företag och forskare för att stimulera kunskapsöverföring mellan företag och forskning. Bakom projektet står Hälsinglands lärcentra - Hälsinge Utbildning, av vilka CFL är en del.

3M står för Mötesplats, mäklare och motor, och är egentligen tre projekt som är väldigt nära sammankopplade: 3M-Innovativa miljöer inriktas på att skapa mötesplatser för företag och forskare, 3M-Entreprenörskap inriktas på att utveckla tjänstesektorn, 3M-Tillgänglighet inriktas på att vidareutveckla användandet av de tekniska kommunikationsplattformar som lärcentra i Hälsingland redan idag är föregångare inom.

Forskning visar att för att få hållbarhet över tid för den typen av kunskapsöverföring behövs en stödstruktur, t.ex. tillgång till spetskompetens, projektledare eller konferensarrangemang, CFL och övriga lärcentra i hälsingland har länge arbetat för att öka tillgängligheten till utbildning för boende utanför högskole- och universitetsorterna. Med projektet 3M vill man vidareutveckla lärcentra som mötesplats för mäklare av och motor i en fortsatt utveckling av näringslivet. Representanter från näringslivet ingår i nätverket som byggs upp runt projektet, bl.a. kommunernas näringslivsenheter och Företagsringen i södra Hälsingland. Projektet pågick mellan 1 april 2008 fram till 31 mars 2011.

50+

Syftet är att utveckla studieplanering, vägledning och validering för vuxna.

Projektet som är ett NORDPLUS vuxen projekt syftar till att utveckla studieplanering, vägledning och validering för vuxna.

Ett samarbete har inletts mellan CFL Bollnäs och CFL Söderhamn och ett första "kick off" möte har arrangerats i Finland. I projektet, där Estland är projektägare, ingår även utbildningsanordnare i Sverige (Hälsinglands Utbildningsförbund), Finland och Danmark.

AE-Distance Education

Projektet bedrivs inom Erasmus+ KA1 Mobilitet av anställda, och syftar till att utveckla det entreprenöriella lärandet inom distansutbildning, och genom detta göra distansutbildning mer flexibel och attraktiv för människor på landsbygden.

Adult education centres and participation of civil society

Projektet handlade om utveckling av lärcentra och dess kontakter med närsamhället. Det var en fortsättning på ett tidigare samarbete mellan svenska, spanska, italienska och holländska vuxenutbildare.

Med i projektet är Thekkingarsetrid Nyheimar, Hornafjordur, Island och CFL Söderhamn. Båda lärcentra har erfarenhet av hur man organiserar distansundervisning, men CFL kommer att bidra till mer kunskap om hur man inkludera entreprenöriellt lärande på ett effektivt sätt.

AKTOS - Guide för livslångt lärande

AKTOS är ett Leonardo da Vinci program för livslångt lärande som ska pågå från oktober 2010 till mars 2012. Partnerskapet består av 6 organisationer från fem länder och koordinator är Centre Valle del ESE-Entrecabos, Spanien.

Det viktigaste resultatet för AKTOS-projektet kommer att vara en guide innehållande goda exempel om möjligheter till utbildning och sysselsättning som genereras av olika närliggande resurser på landsbygden, som i många fall ännu inte utnyttjas fullt ut.
Exemplen gällande utbildning och sysselsättning har överförts från ett tidigare projekt: FONTES.

ALMA

Språklärande för nyanlända och koppling till entreprenörskap

En nederländsk organisation var ansvarig för detta projekt (koordinatorer) som kommer pågå 2019 - 2021.

Den 15 oktober hade ALMA-projektet ett boksläpp och lansering av hemsida på CFL-Söderhamn. Det var en trevlig tillställning där elever, lärare, rektorer, Nyföretagarcentrum och andra fick bekanta sig med det nya materialet. Inför boksläppet hade lärarna Madline Arbid och Petter Bykvist testat materialet. Det var uppskattat! "Bra material för att utveckla språket och att lära sig hur man startar eget företag" uttryckte en av eleverna.

ALMA (Access to Language Methods for Increasing Migrants' Abilities to Start Their Own Business) har utvecklat innovativa språk- och interkulturella inlärningsmetoder och instrument som kan inspirera migranter och hjälpa dem att förbereda sig för att starta ett företag i det nya landet.

ALMA-resultaten kommer i olika former – pappersbaserade, interaktiva verktyg, ljud- och videomaterial och inspirerande berättelser om förebilder – som kan vara till nytta både för lärare, volontärer och yrkesverksamma som arbetar med migranter som planerar att starta ett eget företag.

Materialet har utvecklats med hjälp av forskning inom företagskulturer och tips från framgångsrika migrantföretagare som har bosatt sig i följande sex europeiska länder: Bulgarien, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige och Storbritannien. Projektresultaten består av en förebildsguide, ALMA Digital Kit "Speak enterprise", ALMA Digital Kit "Act enterprise" samt Min ALMA – En entreprenörs dagbok.

Besök gärna hemsidan: https://almaworks.eu/Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Attract and Retain- utbildar informatörer/ambassadörer inom SFI verksamhet och vuxenutbildning

Projektet, ett Grundtvig pilotprojekt, pågår under 2008-2010 och sker i samverkan mellan Holland, Irland, Litauen och Sverige. Syftet är att nå marginaliserade grupper i samhället med information om vilka möjligheter som finns inom vuxenutbildning. Detta ska ske genom utbildning av tidigare studerande som ska fungera som en slags ambassadörer för vuxenutbildningen och inspirera andra genom sina egna erfarenheter.

Attract Vet

I tider av slående ekonomisk kris i Europa, gör EU-ländernas yrkesutbildningsorganisationer stora ansträngningar för att möta utmaningarna och se till att yrkeskvalifikationerna uppfyller högsta kvalitet och behåller sin relevans. En grund för projektet är vikten av att all modernisering av yrkesutbildningssystemen och -organisationerna sker i symbios med det praktiska införandet av de europeiska system som syftar till att öka kvalitet, flexibilitet, öppenhet, relevans, begriplighet och samsyn kring yrkesutbildningskvalifikationer i Europa. Projektet Attract VET kommer att utveckla en ny, innovativ och tvärvetenskaplig strategi i syfte att stärka utbildningsanordnarna i användandet av de europeiska verktygen för transparens för kvalificering (EQF), högskolepoäng (ECVET) och kvalitetssäkring av yrkesutbildning (EQAVET), och för att modernisera och förbättra kvalitetsnivån, öka attraktionskraften i sina yrkesutbildningsorganisationer och öka rörligheten i Europa för utbildad arbetskraft.

Projektet pågår september 2015 - augusti 2017. (Erasmus+ KA2)

BASIS, delprojekt om flexibelt lärande

CFL driver ett delprojekt inom ett större projekt som heter BASIS. CFLs projekt handlar om flexibelt lärande. Syftet är att titta både på nya teknologier för flexibelt lärande och att se över nya möjligheter med befintliga teknologier, exempelvis att använda lokala TV-nätet för utsändningar av seminarier. Projektet har, via Länsstyrelsen i Gävleborg, fått 2,5 miljoner i bidrag från NUTEK för att vidareutveckla det flexibla lärandet. Projektet startade i maj 2007 och ska vara avslutat till sommaren 2008.

BraFöre - integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling

"BraFöre — branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg" handlar om att integrera anställdas kompetensutveckling med verksamheters utveckling. ESF, Europeiska Socialfonden, är finansiär och erfarenheterna från "Kompetensutveckling för varslade i Gävleborg" ligger till grund för ansökan. Ungefär 3 000 anställda, kvinnor och män, från minst 100 företag ska delta. Målgrupp är anställda och bolag med 1-250 anställda i Gävleborgs län samt Älvkarleby kommun. Budgeten är ca 29,5 miljoner kronor. Projektet pågår augusti 2011 - december 2013. De kommuner som ingår i projektet är Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Gävle, Älvkarleby, Hofors, Ockelbo och Sandviken.

BRIDGE - öka kompetensen bland lärare vad gäller andra generationens invandrare

Ett projekt inom EUs program för vuxenutbildning: Grundtvig. Projektet pågår mellan 2010-2012 och leds av universitetet i Milano. Syftet är att öka kompetensen bland lärare inom EU vad gäller andra generationens invandrare och hur man på bästa sätt ger stöd åt denna grupp. I projektet medverkar förutom CFL, utbildare från Tyskland, Holland, Österrike och England.
Webinfo: http://www.bridge2g.eu/Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Career counsellor web - kunskapsöverföring gällande webbaserad vägledning

Ett Leonardo da Vinci projekt där CFL är partner via Hälsingeutbildning. Projektet syftar till att överföra det utvecklingsarbete som gjorts i Wales kring webbaserad vägledning och utbildningsinformation till svenska förhållanden.
I projektet, som pågår mellan 2008-2010, ingår partners från Slovenien, England och Wales. Projektet leds av Högskolan i Gävle.

CodeSkills4Robots

Robotteknik som ett sätt att skapa lustfyllt lärande kring programmering. Fokus ligger på elever och personal inom
grundläggande utbildning. I förbundet medverkar vår gymnasiesärskola Höghammargymnasiet i samarbete med Segersta nya skola.

Vi är partnerorganisation i detta projekt som leds av skolmyndighet i Aten, Grekland. Blev utsett som högst rankade
ansökan i Grekland 2018! I projektet medverkar skolor från flera länder.

Projektet pågår 2018-2020.

Crossing borders - utbyte mellan vägledare

Ett projekt för erfarenhetsutbyte mellan vägledare, med syfte att utveckla vägledningsfunktionerna för att bidra till en ökad mobilitet på arbetsmarknaden. Crossing borders ska också utveckla vägar för att tillvarata en individs sammanlagda kunskaper och kompetenser, i och utanför yrket, som tillsammans med sina egna intressen och drivkrafter kan bygga själförtroende att våga ta klivet in i nya yrkesroller. CFL kommer att hålla i pilotaktiviteter i projektet. Projektet sker inom EUs Leonardo da Vinci program för grundläggande fortsatt yrkesutbildning. Partners i projektet: Sverige (CFL), Frankrike, Österrike, CFL, Italien och Ungern. Projekttid: 2010-2011.

C-MINDS - analytisk förmåga hos barn

Projektet ska utveckla programmeringsövningar för utökad analytisk förmåga hos barn. Partners i projektet är Sverige (CFL och Sandarne skola), Grekland, Tjeckien och Frankrike. CFL är Lokal koordinator i projektet och Sandarne skola har hand om pilotaktiviteter. Projektet sker inom EUs Lifelong Learning Program Comenius. Projekttid: 2010-2012.

Den retsamma skolbänken

Den retsamma skolbänken är ett projekt inom CFL (Särvux) där lärande praktiker analyseras och metoder utvecklas. Att man lär sig på andra arenor - än där retsamma skolbänkar* finns. Det kan man läsa mer om i Den retsamma skolbänkens rapportserie.

*"För många år sedan bad jag en åttaårig pojke att rita något fint från veckan som gått och fick i min hand bilden av skolbänken som retas och räcker ut tungan".

Ingalill Stefansson som bedriver forskning i projektet disputerade 2011-04-29 i pedagogiskt arbete vid Estetisk-filosofiska fakulteten vid Karlstads universitet med avhandlingen Världens opålitlighet. Begreppsanalys av livsförståelsearbete i särskolan. Ingalill är verksam som speciallärare inom Särvux vid CFL Söderhamn och forskare vid FoU Söderhamn.

DELTA - vidareutveckling av lärande för uthålligt arbetsliv

Projektet DELTA syftade till att vidareutveckla lärande för ett uthålligt arbetsliv. Projektet drevs med EU Mål 2 Norra-medel på 7 miljoner kronor. Projektet drevs av föreningen Högskolesamverkan i Hälsingland, HsiH, som är ett viktigt nav för Hälsingekommunernas samarbete inom utbildningsområdet, DELTA-projektet vilade på fem ben: Företagsförlagt lärande, Kompetenshöjande aktiviteter, Breddad eftergymnasial utbildning, Internationalisering och Samverkansstrukturer.

DESCARTES - utveckling av arbetsplatsförlagd utbildning och vägledning

Ett projekt inom EU:s livslångt lärande program som pågår under perioden 2010-2012. Projektet leds av en italiensk organisation, STOA Neapel och bland övriga partners märks UNICREDIT, en av Italliens största banker samt KADIS, yrkesutbildningsorganisation från Slovenien. Projektet syftar till att utveckla arbetsplatsförlagd utbildning och vägledning.

DESIGN4CLIMATE

Hur kan vi arbeta med teknikdesign inom yrkesutbildningen i ett klimatsmart perspektiv.

HUFB var partner i detta projekt som leddes av en polsk yrkesutbildningsorganisation. Finansiering via Erasmus+ KA2. Projektet pågick 2020-2022.

Totalt bidrag:

3 miljoner kronor

DIMAS

Utveckling av lärande kring digital marknadsföring.

En spansk utbildare är ansvarig för detta projekt (koordinatorer) som kommer pågå 2019 - 2021.

Projektets hemsida www.dimasproject.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

DIVINT

Elever med ett annat språk i hemmet än det som talas i skolan behöver uppmärksammas och ges rätt stöd.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer) som kommer pågå 2018-2020.

Done IT - tekniskt lärarstöd

Projektets mål är att utveckla tekniskt lärarstöd vad gäller smarta telefoner och smartboards. Partners i projektet är Norge, Sverige (CFL), Grekland, Ungern och Tjeckien. CFLs roll i projektet är att stå för pilotaktiviteter. Projektet sker inom EUs Leonardo da Vinci program för grundläggande fortsatt yrkesutbildning. Projekttid: 2010-2012.

Educated 2.0

Projektet ägs av Tyska EEPL, Entwicklungsgesellschaft Energiepark Lausitz, i Finsterwalde som ligger i Gävleborgs vänregion Brandenburg. Projektet syftar till att undersöka möjligheter till- och utveckla modulära utbildningsinsatser för personer som av olika skäl har haft svårt med skolgången, och därför hamnat i utanförskap och arbetslöshet.

Inriktningen är yrkesutbildning, framförallt mot metallindustrin. I projektet bygger man vidare på erfarenheter från ett tidigare utvecklingsprojekt, och vill skapa möjligheter att jämföra sin egen situation och jämföra sina egna idéer med andra Europeiska länder.

CFL representerar initialt tillsammans med företaget Multitude AB Sverige i ett konsortium som förutom EEPL består av Kammer für Arbeiter und Angeställe für Tirol, Österrike och Akademia Przedsiebiorczosci, Polen. Projektet pågår februari 2014 - mars 2015.

E-guide, utveckling av e-portal för utbildningsinformation

Ett Leonardo da Vinci pilotprojekt som leds av Kadis, ett slovenskt utbildningsföretag. Projektet som pågår mellan 2008-2010 syftar till att utveckla en e-portal för utbildningsinformation och vägledning mellan vägledare och deras klienter. I projektet ingår partners från Sverige (CFL), Frankrike (CIBC Arras), Slovenien (Kadis och EES) och Österrike (FH Joanneum.

ELEVPRAKTIK Tyskland

Elever inom Vård- och omsorgsutbildning genomför praktik och utbyte med sjukhus i Tyskland.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer).

ENVKIDS - miljötänkande för ungdomar

Ett projekt inom EUs Comenius program. Projektet leds av universitetet i Thessaly/Grekland och syftar till att utveckla undervisningen i hållbar miljötänkande för ungdomar. Projektet pågår mellan 2010-2012 och bland deltagande partners finns, förutom CFL, utbildare från Norge, Frankrike, Grekland, Tjeckien.

ENY, En Ny Yrkesutbildning - pedagogisk idé för yrkesutbildning

Projektets övergripande ambition är att sprida en pedagogisk idé i form av projektverksamhet om organisation av yrkesutbildning. Projektet ska generera en bestående effekt som innebär att yrkesutbildningarna i de regioner som deltar mer permanent ska organiseras på ett annorlunda sätt jämfört med hur man gått till väga under de senaste årtiondena. Det handlar således om att åstadkomma ett paradigmatiskt skifte för hur landets yrkesinriktade utbildningar ska organiseras och genomföras. Deltar gör 28 av landets kommuner fördelade på Norra Västerbotten, Hälsingland, Dalarna, Järfälla, Västra Götaland och Kalmar län. ENY är ett spridningsprojekt inom Equal.

E-quality - metoder för e-lärande

(Virtual spaces of democratic dialogue among cultures, about the images) E-quality var ett tvåårigt projekt inom e-lärande som bedrevs 2004-2006 i samarbete mellan CFL och lärcentra i Spanien, Skottland, Litauen, Grekland och Frankrike. Den spanska folkbildningsorganisationen FACEPA var huvudansvarig för projektet. Det syftade till att utveckla metoder inom e-lärande vad gäller användning av media och bilder i undervisningen. Projektet ingick i EUs program eLearning Initiativ.

EuroguideVAL

Syftet med projektet är att tillsammans med andra europeiska länder utveckla vägledningens roll i valideringsprocessen och att skapa modeller för kompetensutveckling av vägledare och andra med vägledningsuppdrag i samband med validering. Målgrupp för projektet är studievägledare, arbetsförmedlare och andra som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med validering. CFL leder projektet i samarbete med nio europeiska partners, bland annat universiteten i Flensburg /Tyskland, Edinburg /Skottland, Provence /Frankrike, Tartu/Estland samt East Anglia/England. Viktiga partners i projektet är också de båda CIBC - kontoren i Marseille och Arras, Frankrike. Det franska CIBC (Centre Information Bilan de Competence) är en organisation som erbjuder fransmän vägledning och validering och har ett flertal regionala kontor runt om i Frankrike. Projektet har också nära kopplingar till EUs yrkesutbildningsmyndighet CEDEFOP.

I projektet medverkar även Careers Europe i Bradford, England, en välkänd organisation inom EUs Euroguidance-nätverk. I Sverige stödjer både RVUX (riksförbundet för formell vuxenutbildning) och dess vägledarnätverk samt LÄRVUX (föreningen för vuxnas lärande) projektet och deltar vid internationella möten. Projektet pågår under perioden 2005-2007. Projektbidraget är på sex miljoner kronor. Inom projektet kartläggs vad som sker inom valideringsområdet, främst vad gäller vägledarinsatser. Goda exempel bildar underlag för uppbyggnaden av egna modeller. Dessa prövas sedan i praktisk verksamhet och utvärderas i lokala samarbeten mellan arbetsförmedling, kommunal vuxenutbildning, privata yrkesutbildare och gymnasieskola.

Inom projektet vill man även utveckla en högskoleutbildning på internationell BA-nivå i validering för vägledare samt en handbok inriktad mot kvalitetssäkring av validering med fokus på vägledning. Projektet är ett så kallat tematiskt projekt inom EUs Leonardo da Vinci-program. CFL fick som första svenska organisation ansvaret för ett tematiskt projekt. Ett temaprojekt inom Leonardoda Vinci rör områden av särskild vikt för EU och dess utbildningspolitik och endast ett fåtal projekt beviljas medel varje år. Att EuroguideVAL blivit utvalt visar att man lägger stor vikt vid vägledningsfrågor inom EU.

Eurotrainer

Eurotrainer är ett projekt inom yrkesutbildning, Leonardo Da Vinci-programmet, som pågår 2005-2007. Projektets syfte är att utveckla en webbaserad mötesplats inom EU för yrkeslärare och skolledare där goda exempel på yrkesutbildning ges och där nya verktyg och metoder diskuteras. Projektet leds av ISQ, ett portugisiskt företag med stor internationell verksamhet inom yrkesutbildning. Vidare deltar organisationer från Spanien, Belgien, Holland, Frankrike, Ungern, Finland och CFL, Söderhamns kommun.

E2-VET - utveckling av gemensamma valideringsinstrument

(Leonardoprojekt) Projektets huvudmål var att forma gemensamma kvalificerings-/valideringsinstrument för kunskap och etablera permanenta transnationella samarbetsstrukturer. Syftet var att bidra till skapandet av en mer öppen och gemensam arbetsmarknad, involverande baltstaterna samt de länder som angränsar till östersjön. EU-expansionen var en drivande faktor. Projektet bedrevs genom gränsöverskridande verksamhet, där länderna Tyskland, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Litauen, Polen, Rumänien och Sverige ingick. Projektets mål var att tillsammans etablera permanenta samarbetsstrukturer, öka informationstillgängligheten, identifiera goda exempel/modeller för utbildning samt skapa och tillgängliggöra arbetsmodeller för anpassning mellan de nationella yrkesutbildningssystemen. Projektet pågick november 2003-september 2006.

FoU-Centrum Söderhamn - forskning och utveckling

Projektet syftade till att skapa ett FoU-Centrum i Söderhamn, vilket man också lyckades med. Projektet drevs i samarbete mellan CFL, Söderhamns kommun, Arbetslivsinstitutet, Länsstyrelsen Gävleborg och Sparbanksstiftelsen Söderhamn, med finansiellt stöd även från EU:s strukturfond Mål 2 Norra. FoU-Centrum Söderhamn blev ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingscentrum med fokus på frågor om arbets- och näringslivets utvecklingsprocesser. Syftet med verksamheten var att vara en länk mellan forskning och praktik, och att därigenom bidra till lokal och regional utveckling. Projektet är nu avslutat. Forskningen bedrivs dock vidare inom ramen för verksamheten vid CFL. Ett antal doktorander och disputerade doktorer är verksamma vid FoU-centrum. Två professurer, en i entreprenörskap och en i innovationsteknik, är också knutna till CFLs FoU-verksamhet.

Future Foresight - UNEVOC

Hur kan yrkesutbildare samverka inom FN?

HUFB var partner i detta projekt som leddes av en yrkesutbildningsorganisation i Förenade Arabemiratet. Övriga partners var utbildare och myndigheter i Nya Zeeland, Pakistan, Marocko, Serbien och Sri Lanka. Finansiering via FNs UNEVOC samarbete : € 300 000. Projektet pågick 2020-2022 och avslutades med överlämnandet av en policyrekommendation till ledningen för UNEVOC.

GAIA (Horizon 2020)

Syftet är att utveckla nya modeller för energieffektivitet
och hur detta kan integreras i yrkesutbildning.

Utvecklingsarbetet är finansierat av Horizon2020-programmet.
Detta är EU:s program för samarbete i huvudsak mellan universitet, högskolor och forskarnätverk inom EU. Ursprungligen ett projekt där Söderhamns kommun var partner men där partnerfunktionen överfördes till Staffangymnasiet. Olika upplägg vad gäller energieffektivitet kommer att prövas inom Staffangymnasiet under ledning av Fredrik Lindqvist,
rektor.

Utvecklingsarbetet pågår 2016-2019

Global SRS - ett innovativt system för att mäta studerandes lärande

Global SRS är ett "Transfer of Innovation"-projekt, kommer vi att testa och utveckla en teknikplattform för användning av "Student Respons System" i olika lärande miljöer. Systemet är utvecklat av HiST, Högskolen I Sör-Trondelag, Trondheim, Norge. Som i alla Leonardo da Vinci projekt — är projektets syfte att inkludera intressenter och beslutsfattare i processen, genom låta dem delta i de utbildningssituationer och pilotaktiviteter som kommer att genomföras i alla de deltagande länderna, Sverige, Norge, Portugal och Rumänien under 2012 och 2013.

Deltagande organisationer i detta projekt är HiSI, Högskolen I Sör-Trondelag, Trondheim, Norge (Core partner och utvecklare av den innovation som ska överförias), CFL, centrum
för flexibelt lärande, kommun i Söderhamn, Sverige (Projektägare), ISQ, Instituto de Solidadura e Qualidade, Lissabon, Portugal (projektledning) och UPM, Universitatea Petru Maior din Targu-Mures, Targu-Mures, Rumänien (Core partner). Projekttid: Oktober 2011 — september 2013.

Projektets nyhetsbrev nr 1Pdf, 159.6 kB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Läs mer om projektet: http://www.globalsrs.eu/Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Good start for all (Erasmus+Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.)

Syftet är att utveckla metoder för inkludering/integration
av barn inom marginaliserade grupper: till exempel nyanlända familjer och dess barn.

En kartläggning av vad som sker inom utbildning vad gäller
integration/inkludering av familjer med barn i förskoleåldern kommer ske. Ett antal metoder väljs ut och prövas samt anpassas till lokala förhållanden.

Utvecklingsprojektet är finansierat via Erasmus+ och dess skolsatsning. Hälsinglands Utbildningsförbund är partner och arbetet leds/koordineras av en skola i Tjeckien. I partnerskapet ingår Storbritannien, Tjeckien, Polen och Slovakien.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2020

Nyhetsbrev

Guidance merger for SME increase - studieplanering och studievägledning för anställda

CFLs vägledningsenhet drev detta projekt inom EUs utbildningsprogram Leonardo da Vinci. Projektet, med en budget på fyra miljoner kronor, handlade om frågor som rör studieplanering och studievägledning för anställda. Tillsammans med CFL deltog på den svenska sidan Arbetslivsinstitutet samt representanter för Industriellt Utvecklingscentrum i Gnosjö. Dessutom ingick den internationella fackliga utbildningsorganisationen EUROWEA som partner i projektet.

Guidance merger 2 - Guidance in workplace

Guidance in workplace är ett projekt inom Leonardo da vinci, transfer of innovation, som pågår mellan 2007 och 2009. CFL är koordinator och övriga partners är vuxenutbildare i Rumänien, Slovenien, Frankrike och Italien. Totala budgeten för projektet är 350 000 Euro. Syftet med projektet är att dela erfarenheter länderna emellan för att byggga upp strukturer för vuxnas lärande och studievägledning, särskilt vad gäller lågutbildade anställda i mindre företag. Vetenskaplig ledare i projektet är professor Lennart Svensson, Linköpings universitet.

GUTE - Guidance for those in emplyment

Projektet pågår mellan 2008-2010 och är ett så kallat transfer of innovation projekt inom Leonardo da Vinci/Livslångt lärande programmet. Syftet är att överföra de erfarenheter som CFL gjorde inom ett tidigare projekt, Guidance merger projektet, till grekiska, ungerska och spanska förhållanden. Guidance merger projektet handlade om hur lärcentra och vägledningsenheter kan samarbeta med företag på bästa sätt och erbjuda anställda bra stöd för vidareutbildning och kompetensutveckling.
Partners: Grekland, Spanien, Ungern, Sverige. Projektansvarig är en regional arbetsförmedlingsorganisation i Ungern.

H2020 CRISS

CRISS vill skapa en infrastruktur för ett molnbaserat
digitalt lärande och certifiering av digital kompetens i grund- och gymnasieskola som även är anpassnings­bar till andra utbildningsnivåer. CRISS bygger på en innovativ inlärnings­metod med grund i nydanande pedagogiska metoder vilka kommer att testas i en stor pilotstudie med mer än 490 skolor inklusive 25 400 studenter och 2 290 lärare i hela Europa.

CRISS syftar till att bidra till en modernisering och utveckling av utbildningssystemet på olika nivåer.

Projeket går under EU Horizon 2020 - ramverk för forskning och innovation.

Förbundets huvuduppdrag i projektet är relaterad till:

 • Samverkan i definitionen av ett ramverk för digital kompetens och certifiering.
 • Test av CRISS metod i 10 program med 400 elever och 20 lärare under ett läsår.
 • Ge stöd till aktiviteter och organisera workshops mm.
 • Deltagande i genomförande av on-site piloten och medverka till att mål och resultat för projektet nås.

Läs projektets pmPdf, 258.6 kB. Länk till annan webbplats. här, CRISS' hemsidaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. eller ladda ner broschyrenPdf, 5.9 MB. Länk till annan webbplats.

Health Care - om personalförsörjning inom vårdsektorn

Syftet med projektet är att utbyta "best practice" rörande hur olika länder arbetar med att ta vara på nyanländas kompetens inom vårdsektor respektive hur man arbetar med utbildning av nyanlända mot olika vårdyrken. Målsättningen är att bidra till att säkra rekryteringsbasen för de stora kommande behoven av arbetskraft inom vårdsektorn.
Sektorn behöver också tillfredsställa de ökande behoven av kompetens om fler kulturer för att kunna bemöta den växande skaran vårdtagare med annan kulturell bakgrund än landets egna.

Projektet ägs och koordineras av Wequa - Wirtschaftsentwicklungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH, Lauchhammer - Ost, Brandenbourg, Tyskland, och vid sidan av Sverige medverkar även organisationer från England och Finland. Projektet pågår februari 2014 - mars 2015.

HELP (Holistic Entrepreneurial Learning Pathways)

Syftet med projektet är att genom utbyte av kunskaper och erfarenheter stärka inslaget av entreprenörskap i utbildningen. Målet är skolledare ska öka kunskapen om vilka förutsättningar som krävs för att skapa förutsättningar för entreprenörskap och att lärare bättre kunna stimulera entreprenöriellt lärande bland de studerande. Eleverna ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt inte bara till studierna utan som en tillgång i arbetslivet.

Projektets idé är att utbyta kunskap och erfarenheter i entreprenörskap inom utbildningssystemet med fokus på yrkesutbildning. Projektet är kopplat till EU:s nyckelkompetens 7 (initiativförmåga och företagaranda) för livslångt lärande.

Målet är att efter projektet ska de deltagarna veta vilka kompetenser och förmågor som den egna organisationen behöver utveckla. Projektet tar sikte på tre nivåer, skolledare, lärare och elever. Tanken är att utveckla idéer om hur man skapar miljöer för entreprenöriellt lärande, metodik för entreprenöriellt lärande, aktivt erfarenhetsutbyte mellan skolor och slutligen om samarbete med näringslivet.

Projektet sker inom EUs Leonardo da Vinci program. Partners i projektet är Sverige (CFL och Staffangymnasiet), Holland, Bulgarien, Österrike och Spanien. Projekttid 2012-2014.

IIOT/VETNET

Uppbyggnad av nätverk mellan yrkesutbildare i olika länder vad gäller digitalisering. Centralt policyprojekt, KA3 dvs beviljat av EU centralt.

Bulgarisk organisation är ansvarig för detta projekt (koordinatorer) som kommer pågå 2019 - 2022.

iLike - utveckla ny informations- och mobilteknik för språkutveckling

iLike är ett språkprojekt som riktar sig till lärare och elever i högstadiet och gymnasiet. Projektet syftar till att underlätta för elever att förstå och behärska grammatik när de lär sig främmande språk. Genom att utveckla ett nytt program som kan användas på smarta telefoner, läsplattor eller datorer kan läraren få omedelbar respons från eleverna när man arbetar inlärning av i synnerhet verb. Aktiviteterna ska uppmuntra eleverna att analysera meningar och bryta ner valda språkteman och visa lösningar både självständigt och i grupp. Tanken är att stimulera strukturellt och kreativt diagnostiskt språktänkande hos eleverna genom en mängd olika aktiviteter som kan integreras i befintliga läroplaner som kompletterande pedagogiska verktyg.

iLIke- Identifying the logic structure of languages by use of new interactive mobile services - är ett LLP Comenius - multilateralt projekt som leds av Högskolan i Sör-Tröndelag, Trondheim, Norge. Övriga partner kommer från Grekland, Serbien och så CFL, Söderhamn, förstås. Projektet kommer att pågå under 2013 och 2014.

Läs mer här: http://www.histproject.no/node/725Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

IN Learn

Projektet In-Learning handlar om att utveckla reflektionsverktyg för att stödja individuellt lärande för vuxna vilket ska höja kvalitén i undervisningen och studieresultaten. Vidare kommer projektets partners att dela med sig av den kunskap man har från tidigare erfarenheter samt utveckla gemensamma riktlinjer och råd. En handbok med projektresultaten kommer att finnas tillgänglig efter projekttidens slut. Projektets partners är Vestifex Koolituskeskus Lärcentra för vuxna Narva Estland som är projektägare, Ivan Häuser Konsultföretag Roskilde Danmark, Sintagmi SRL konsultföretag Citta´di Castello Italien, Cappadocia Akademiskt förbund (CAPADEMY) Nevsehir Turkiet och HUF/CFL Söderhamn Sverige.

Projektet pågår september 2015 – augusti 2017. (Erasmus+)

Integration through education - hur vuxenutbildningen kan nå socialt utsatta människor

Ett projekt inom EUs Socrates-program Partnerskap för lärande. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte om hur vuxenutbildningen kan nå och attrahera socialt utsatta människor. Projektet genomfördes i samverkan med Spanien, Holland och Litauen mellan åren 2004 och 2006.

In Touch - ICT

InTouch - ICT är ett "Transfer Of Innovation" projekt inom ramen för Life Long Learning - programmet Leonardo da Vinci. Transfern bygger på ett projekt som CFL Söderhamn koordinerade fram till 2012, och som hette just InTouch.

Det nya projektet har handlat om att sprida de resultat som skapades i InTouch - projektet till nya branschområden och nya länder. Det har handlat om att definiera de 10 högst rankade nyckelkompetenserna för att göra små och medelstora företag inom IT-området konkurrenskraftiga, och att utifrån dessa forma små kunskapsutvecklande spel kopplat till 20 typiska yrkessituationer. Spel som kan användas i smartphones, läsplattor eller via dator. Projektet har också skapat ett nät-community, under benämningen e-HOW, där ytterligare kunskaperna runt varje kompetensområde har vidareutvecklas. I projektet har organisationerna ENCOTA (Projektägare), TBV samt Okan University frånTurkiet, CFL från Sverige, Sapienza Innovazione och REFILE från Italien samt TREBAG från Ungern samverkat.

Projektet är nyligen avslutat och avrapporterat mot Turkiets internationella programkontor. Mer information finns på projektets hemsidaLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats..

In touch LDV - Lärande via smartphones

Projektets uppgift och mål var att utveckla lärande om de 10 utpekat viktigaste icke rutinmässiga kompetenser för små- och medelstora företag tjänsteföretag genom användandet av smarta telefoner/Apps.
Projektet syftade till att utveckla och testa moderna mobila plattformar, t.ex. smartphones) för att möjliggöra ad-hoc mässiga utbildningssituationer för yrkesarbetande människor. Projektet fokuserade på anställda inom mindre tjänsteföretag, där det finns ett behov av kompetensutveckling av vad man benämner "icke rutinmässig kunskap" (non-routine skills). Exempel på sådana kunskaper kan vara problemlösning, självstyrning och kommunikation, dvs sådant som ligger utanför den typiska yrkeskompetensen i just deras yrkesroll. Projektet finansierades genom EUs Life Long Learning program, delprogram Leonardo da Vinci, för grundläggande fortsatt yrkesutbildning.

Utsett till bästa projekt 2010 inom LLP (Lifelong learning Program inom EU). CFL är projektkoordinator, och senare som ett av de bästa projekten för perioden 2010 - 2011 Partners i projektet: Sverige (CFL), Bulgarien, Italien, Frankrike, Österrike, England och Litauen samt Schweiz. Projekttid: 2010-2012. Nyhetsbrev:

Projektets resultat sågs även så intressanta att EU-Commissionen beviljade ytterligare medel för ett vidareutvecklingsprojekt på samma tema, med fokus på IKT – branschen. Ett projekt som heter InTouch – ICT, där Turkiska OCAN University är projektägare/koordinator och CFL är en av 5 ytterligare partners från Turkiet, Italien och Ungern.

IQSIM - utveckla simuleringsövningar inom svetsteknisk utbildning

Ett centraliserat Leonardo da vinci projekt som leds av Tekniska högskolan i Sör-Tröndelag, Trondheim. Projektet syftar till att utveckla simuleringsövningar inom svetsteknisk utbildning. Projektet pågår under perioden 2009-2010 och partners är: CFL, universitetet i Klaipeda/Litauen, ungerska svetskommissionen, universitetet i Thessaly/Grekland.

Jump to Europe - utveckling av verksamhet med utvecklingsstörda vuxna

Jump to Europe är ett projekt mellan CFL-Centrum för flexibelt lärande i Söderhamn, SKOK do Zivota i Tjeckien och Atempo i Österrike för utveckling av verksamhet för utvecklingsstörda vuxna.

Den tjeckiska organisationen har kontaktat Söderhamn/Sverige och Österrike för att få ta del av erfarenheter. Man kommer bl.a. att titta på hur CFL i Söderhamn jobbar med Särvux och daglig verksamhet. En slutkonferens kommer att hållas i Tjeckien. Under projekttiden kommer även en handbok att tas fram där erfarenheterna sammanställs. Projekttid: Januari 2011-december 2013. Partners i projektet: Sverige (Söderhamn, CFL), Tjeckien, Österrike.

Know hub

Kompetenscentra/lärcentra är viktig del av möjligheterna för människor att bo kvar utanför tätorter/högskoleorter.
Kompetens-/lärcentrafunktionen har beskrivits i ett flertal studier och rapporter. Ett centralt bidrag till detta är den fleråriga studie som genomförts av professor Gunnar Grepperud. Begreppet 3M (Kompetens-/lärcentra som Motor, Mäklare och Mötesplats) beskriver på ett tydligt sätt vilken roll
ett centra kan spela i utanför större tätorter/högskoleorter.

Projektet pågår 2018-2020 och kommer utveckla 3M-modellen i samarbete med kompetens-/lärcentra i andra länder.
Resultaten kommer redovisas vid nationella och internationella konferenser samt i en handbok för huvudmän som vill utveckla sitt kompetens-/lärcentrakoncept.

Kompetensutveckling varseldrabbade i Gävleborg

Under våren 2009 genomfördes, med stöd från Svenska ESF-rådet, en förprojektering under namnet "Kunskap för framtid" i OBS-regionen. Syftet var att identifiera företag och grupper av anställda som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden och se vilken kompetensutveckling de behöver för att öka möjligheterna att finna ny sysselsättning om det skulle bli nödvändigt. Likadana förprojekteringar har gjorts i hela länet, och de samlade resultaten ligger nu till grund för nästa steg i ett sk. genomförandeprojekt. Genomförandeprojektet kör hela länet gemensamt under Region Gävleborgs ledning. Det är samverkansprojekt där ett stort antal lokala och regionala aktörer samt 10 st. kommuner samverkar: Söderhamns kommun, Nordanstigs kommun, Ljusdals kommun, Hudikvalls kommun, Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun, Ockelbo kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Sandvikens kommun.

Inom projektet skall insatser ske i form av spetsutbildningar, längre yrkesspecifika utbildningar, kompletterande utbildningar och orienterande insatser för omställning till nya arbetsuppgifter eller nytt yrkesval samt validering av kunskap till studie- eller yrkesvägledande insatser är nödvändiga. Dessa skall erbjudas i ett så tidigt skede som möjligt för att motverka arbetslöshet och stärka individernas möjligheter på arbetsmarknaden så att de står bättre rustade för framtida förändringar i arbetslivet.
CFL kommer i projektet att ha ett neutralt delprojektansvar för OBS-regionen, på samma sätt som under förprojekteringsfasen, med gott stöd från våra tre kommuner Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn.

Region Gävleborg har för projektet beviljats medel av Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige. Projektet ligger inom ESFs programområde 1, Kompetensförsörjning och har det specifika syftet att genomföra kompetensutvecklingsinsatser för anställd personal som varslats eller riskerar varsel om uppsägning, med målsättningen att stärka deras position på arbetsmarknaden.

Kost och hjärthälsa Hälsingland

Syftet är att lyfta upp mat som är bra för hjärtat i hälsingekommunerna. Projektansvarig: Viola Adamsson

I Gävleborgs län, där Hälsingland är en del, minskar dödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar men är fortfarande hög jämfört med övriga Sverige och den vanligaste orsaken till för tidig död. Död i hjärt- och kärlsjukdomar minskar till exempel långsammare i Gävleborg jfr riket (källa: Folkhälsomyndigheten).


Folkhälsa är ett av Jordbruksverket och Leader Hälsingebygden identifierade insatsområden. Tydliga samband finns mellan folkhälsa och tillväxt. Flertalet studier visar samband mellan kost och hälsa respektive kost och ohälsa.

Fortsatt Kraftsamling

– för en höjd utbildningsnivå i regionen.

Med bakgrund i de projekt som genomförts av länets lärcentragrupp under 2020 och 2021, där lärcentrautveckling varit i fokus, är vi nu igång med Kraftsamling Gävleborg – för en höjd utbildningsnivå.


Lärcentraverksamheterna i regionens kommuner vill anta en pådrivande roll för att skapa en samsyn i kommunerna och regionen om vägar till en höjd utbilningsnivå.


En samsyn som vi hoppas kan leda till överenskommelser om samhandling och ansvar inför en större ansökan om medel för aktiviteter vi önskar genomföra för att åstadkomma faktiska förbättringar gällande vuxenutbildning för medborgarna i länet.

Samverkansparter som är aktuella är t ex lärosäten, yrkeshögskoleanordnare, kommuner, regioner, myndigheter, branschorganisationer och företag. Regeringens januariöverenskommelse om omställnings-, kompetens- och studiestöd för anställda kan komma att innebära utvecklingsområden och samverkan mellan arbetsgivare och lärcentra.

Kunskap för framtid

Projektets inriktning har direkt koppling till rådande konjunkturförsämring som riskerar påverka regionens näringsliv.Tiden för genomförande av för projektet är ovanligt kort, 2 månader, och kommer därför att vara mycket intensiv. Konkret handlar det om att identifiera företag och grupper av anställda som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden, se vilken kompetensutveckling de behöver för att öka möjligheterna att finna ny sysselsättning om det skulle bli nödvändigt. En viktig skillnad mellan det här projektet och andra kompetensutvecklingsprojekt inom Europeiska socialfonden, är att fokus ligger på en utpekad grupp anställda, de som ligger i riskzonen att bli varslade. Vanligtvis satsar man på att kompetensutveckla alla anställda hos deltagande företag.

Centrum för flexibelt lärande är projektägare. Genomförandet sker dock i partnerskap med OBS-regionens kommuner, Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker. Projektet har fått medel av Svenska ESF-rådet Norra Mellansverige. Projektet ligger inom ESFs programområde 1, Kompetensförsörjning och har det specifika syftet att göra behovsinventeringar för kompetensutveckling hos personal inom företag där risk för varsel föreligger. Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden.

Learn

Projekt Learn är ett Erasmus+ KA1 – Mobility projekt.

Projektet går ut på att lärare från Dundee & Angus (D&A) College ska komma till Bollnäs för att under 1 vecka gå sida vid sida med lärare inom samma fackområden som dem själva, ute i gymnasieskolan (sk. peer-learning), med tydliga överenskomna lärandemål. Detta är en aktivitet som planeras ske under våren 2016. Aktiviteten har föregåtts av förberedande besök från D&A hösten 2015.

Learning Center - utveckling av distansutbildningen i regionen

Projektets övergripande målsättning var att utveckla distansutbildningen i Gävleborgs län och den närliggande regionen. Projektet ville skapa en stabil grund för kompetenshöjning i regionen, öka flexibiliteten i utbildningen och skapa större tillgänglighet till högre utbildning. Högskolan i Gävle var projektägare. CFL var partner.

Learning Path/Lernpfad - utvecklar och stödjer företags individuella lärvägar till e-businesskunskaper

Projektet Lernpfad, eller på engelska "Learning path", syftade till att utveckla och testa innovativa metoder för individuella läroplaner baserat på den studerandes förkunskaper och egentliga behov. Tanken var att komma ifrån statiska läroplaner. Ett mål i projektet var att möta näringslivets behov av kompetensutveckling, speciellt inom området SME, små och medelstora företag. Fokus låg på kunskapsområdet e-business, dvs e-handel, där man ansåg att det finns mycket för målgruppen att hämta. Projektet byggde upp en utbildningsportal (e-learning) för undervisning och kommunikation mellan den studerande och utbildaren. Portalen gav också möjligheter för de studerande att skapa nätverk. Systemet pilotkördes och utvärderades under projekttiden i tre länder: Sverige, Tyskland och Ungern.

Deltagande partners i projektet:
- HWK Münster, Tyskland (koordinator)
- IHK Nord Westfalen, Tyskland - Xbyte Gmbh, Tyskland
- Fachhochschule Münster Institut für technische Betriebswirtschaft, Tyskland
- EQT, Euregio Qualifizierungs- und Technologieforum e.V. Tyskland
-Universität Klagenfurt, Institut für Medien- und -Kommunikationswissenschaft, Österrike
-Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Ungern
-DADAA Content Creators, Finland
-Techische Universität Kosiche Fachbereich Wirtschaft, Slovakien
- Söderhamns kommun, CFL, Centrum för flexibelt lärande, Sverige.

LINK - hitta metoder som ger bättre stöd - godkända betyg

Alla räknas! Holistisk, inkluderande. Honnörsord i detta Commenius - multilaterala projekt som genomförts i nära samarbete med Sandarne- och Stentägtens skola, med syftet att skapa verktyg och metoder för tidiga och kontinuerliga åtgärder mot Early School Leaving, ESL.

Målet med projektet har varit att skapa modeller och metoder för att bättre ge rätt stöd till de elever som ligger i riskzonen att avsluta sina studier med ouppnådda mål. Projektet har utvecklat: Lärarfortbildning med ett holistiskt perspektiv på studerandes behov, On-line Community för nätverk, Utbildning och kamratstöd bland lärare och elever samt Goda exempel för en bred förankring av föreslagna utbildningsformer utifrån olika skolstrukturer.

I projektet har organisationerna University of Thessaly, Grekland (Projektägare), CFL i samarbete med Sandarne- och Stentäktens skola, Sverige, Research and Technology Thessaly, Grekland, ORT France, Frankrike, First Primary School of Volos, Grekland samt 6ZSKolin, Checkien samverkat.

Projektet är nyligen avslutat och avrapporterat mot Turkiets internationella programkontor. Mer information finns på projektets hemsida.Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

LIVECANVAS

Syftet är att utveckla entreprenörskapsutbildningen för vuxna vad gäller Canvas modellen och Storytelling metod.

Projektet, som är ett Erasmus + KA2-projekt är Hälsinglands Utbildningsförbund projektansvariga för (koordinatorer). Syftet är att utveckla entreprenörskapsutbildningen för vuxna vad gäller Canvas modellen och Storytelling metod. Ansökan har blivit mycket uppmärksammad och även fått mycket höga betyg av experter inom entreprenörskapsutbildning. Vårt lokala arbete har stöd av Arbetsförmedlingen och av Arbetsmarknadsenheten i Bollnäs kommun vilka båda medverkar vid det "kick off" möte som arrangeras i Bulgarien. Inom förbundet är det främst CFL Bollnäs och SFI som är aktivt.

Utvecklingsarbetet pågår 2016-2019.

LIVECIRCULARCANVAS

Utveckling av entreprenörskapsutbildning genom CANVAS metoden och implementering av en ny modul inom Cirkulär Ekonomi.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer) vilket pågår 2019 - 2021.

Lokala Kompetenscentra i Gävleborg

Projektets mål är att utveckla en samverkansmodell i länet för lärande, kompettensförsörjning, tillväxt och utveckling.
Projektägare är Region Gävleborg. Projekttid: 20130101-20141231.

LU, Lärande & Utveckling om systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt

Syftet med projektet är att samla, systematisera och sprida kunskap och erfarenheter från regionala samverkansprocesser. Projektet drivs av Nationellt centrum för flexibelt lärande i Hässleholm i samverkan med APeL Forskning och Utveckling. Det finansieras av Europeiska Socialfonden. Arbetet är indelat i tre delområden: kunskapsbildning, praktiskt processtöd samt metoder och verktyg. Till projektet har tolv regioner med framgångsrik verksamhet och erfarenhet av utvecklingsarbete mellan flera kommuner i samverkan valts ut, däribland Hälsingland. CFL driver delprojektet inom Hälsingeregionen. Alla lärcentra i Hälsingland deltar. Regionernas roll är bland annat att genomföra olika aktiviteter för att sprida kunskap och utbyta erfarenheter med övriga regioner. Projektet har fokus på ett genomtänkt samarbete mellan lokal och regional nivå, med tydlig koppling till arbetsmarknad och/eller näringsliv. LU är ett spridningsprojekt inom Equal. Projektägare är Nationellt Centrum för Flexibelt lärande.

Lärcentrautveckling

Projektet Lärcentrautveckling är en förstudie som finansieras av Region Gävleborg. Hälsinglands kommuner inklusive Gävle och Sandvikens kommuner ingår i projektet vars syfte är:

 • att få till ett bättre och mer jämställt utbildningsutbud
 • att bidra till att höja utbildningsnivån i länet
 • att genomföra enkätstudier av högskolestuderande vid lärcentra ur ett komparativt perspektiv med hur det ser ut idag
 • att skapa en handlingsplan för vidareutveckling av lärcentra utifrån 3M-funktionerna (Mötesplats, Mäklare och Motor) med fokus på utbildning och kompetensförsörjning

Mål: Att utveckla lärcentras nya roller i ett framtidsperspektiv utifrån 3M-funktionerna, lokala kompetenscentra, YH- och collegeetableringar i länet. Projekttid: september 2014 - februari 2015.

Lärcentrautveckling ur ett studerandeperspektiv

Gävleborgs län har lägst utbildningsnivå i Sverige. Vårt län behöver hitta nya vägar för att nå den befolkning som behöver, men inte väljer, utbildning i linje med arbetsmarknadens behov. Länets utbildningsnivå har under överskådlig tid varit den lägsta i riket, mätt i andelen av befolkningen med minst en 3-årig eftergymnasial utbildning. 32 procent av befolkningen i ålder 20-60 har en eftergymnasial utbildning och 14 procent har en förgymnasial utbildning vilket är den näst högsta andelen bland länen.

Det är särskilt bekymmersamt att motsvarande förhållande råder inom den yngre åldersgruppen, 20-29 år. Sambandet mellan låg utbildningsnivå och hög grad av utanförskap och arbetslöshet är tydligt.

Detta har lagt en grund för den låga tillväxt liksom mycket höga arbetslöshet som råder här.
Många arbetslösa har ett utbildningsbehov men ser inte utbildning som en lönsam investering, samtidigt som vissa utbildningsplatser står tomma. Många kommer även från studieovana hem och saknar akademisk bakgrund. Vi ser också att valen på gymnasiet speglar en redan könssegregerad arbetsmarknad.

För potentiella studerande kan det vara långa geografiska avstånd för att få tillgång till önskad platsförlagd utbildning speciellt för de som bor på gles-/landsbygd.

Projektets mål och syfte

Projektet har som målsättning att underlätta rekrytering bland de grupper som i dagsläget på grund av bristande tillgänglighet inte har möjlighet att efterfråga utbildningsinsatser av olika slag och därigenom öka företagens konkurrenskraft och skapa kompetensmässiga förutsättningar för ökad sysselsättning på landsbygden.
Målsättningen är också att förbättra servicen för de som redan deltar i utbildningsaktiviteter men som har sitt boende långt ifrån utbildningsresurser som skolor, lärcentra och bibliotek samt att kunna erbjuda en förbättrad studieadministrativ och studiesocial service.
Projektet syftar också till att förändra attityder till utbildning och på sikt motverka social snedrekrytering och förstärka demokratin.

Studien finansierades av Region Gävleborg

Slutgiltig rapport hittar du här Pdf, 736 kB, öppnas i nytt fönster.