Gå till innehåll

Avslutade projekt M-Ö

Här samlar vi avslutade projekt som vi deltagit i som projektägare eller aktör.

Vilket projekt är du intresserad av?

Vi har genom åren varit delaktiga i en lång rad givande projekt! Här kan du läsa om våra genomförda och avslutade projekt. Klicka på det projekt du är intresserad av för att komma direkt till beskrivningen av det.

Projektbeskrivningar M-Ö

 • Mobilising the potential infrastructure for life long learning - samarbetsformer inom vuxenutbildning i Europa
 • MUTUAL
  När verkligheten inte stämmer överens med kartan - sociala och kulturella förutsättningar för landsbygdens hållbara utveckling
 • Opposing Force
 • PACMAN
 • PAGES - identifiering av könsstereotypa inslag i läromedel
 • Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län - för ett mer jämställt Gävleborg
 • PEOPLE, Partnerskap för Lika Möjligheter och Livslångt Lärande
 • Partnerskap för lärande - utveckling av lärcentrakoncept och nätverkande i Europa
 • Persionalised learning
 • Personalsamarbete Belgien
 • Personalsamarbete Frankrike
 • Powerpac - för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden
 • Projekt mellan Söderhamns kommun/CFL och Ugu District i Sydafrika
 • Pulse 2.0
 • Pride
 • QUALC Quality Assurance Network for Adult Learning Centres - projekt om kvalitetssäkring
 • Self-Evaluation in Adult Life Long Learning, SEALLL - om självutvärdering av undervisning, lärande och ledarskap
 • Seniors go digital
 • Signs go north
 • Skill circle
 • Skolsamarbete Tanzania
 • Skolsamarbete Österrike
 • SUSTAINABLE
 • Taking to the top
 • The Enabler
 • The Winkit - utvecklar valideringsverktyg som tar hänsyn till kvinnors informella lärande
 • Ungdomars attityder till främmande kulturer - ett utbytesprojekt inom Vård- och omsorgsprogrammet
 • Varselpaketet: Braföre
 • Virtuella lärcentra för grundläggande vuxenutbildning
 • Vocol Triangles
 • Vård-SFI
 • Work based training
 • Work Life Guidance
 • XXI Trainer
 • YAP-Yrkesutbildning på ArbetsPlats
 • Yrkes-SFI Gävleborg
 • Yrkesspråk i social omsorg

Mobilising the potential infrastructure for life long learning - samarbetsformer inom vuxenutbildning i Europa

Projektets huvuduppgift var att i Europa undersöka olika samarbetsformer inom vuxenutbildning. Projektets syfte var att stimulera samarbete mellan vuxenutbildare och andra, över hela Europa. Samarbetspartners: SLU (Statens Lantbruksuniversitet), Linköpings universitet, EUROWEA (European Workers Education Association, Dublin City Corporation, The University of Birmingham, Sydney Smith School, Kingston upon Hull, Pärnu Language School , Estland och The University of Salamanca. (Gruntvigprojekt)

MUTUAL

Utvecklingsarbete vad gäller språkstöd för nyanlända barn i skolan.

Projektet, som är ett Erasmus + KA2-projekt syftar till att bygga vidare på det utvecklingsarbete ibland annat Söderham vad gäller språkstöd för nyanländas barn i skolan. I samarbetet ingår skolor och utbildningsanordnare i England, Slovenien Tjeckien, Turkiet och med oss som koordinatorer. Utvecklingsarbetet pågår 2016-2019 och finansieras helt av EU:s Erasmus+ program dvs även kostnader för personalinsats.

När verkligheten inte stämmer med kartan - sociala och kulturella förutsättningar för landsbygdens hållbara utveckling

Att försöka utveckla landsbygden med entreprenörskap och innovationer fungerar inte alltid. Det menar några forskare inom FoU Söderhamn som nu drar igång ett projekt där man vill undersöka vad som sker om man ser de kulturella och sociala mönstren på landsbygden som en chans till utveckling istället för ett hinder.

När det går trögt att utveckla landsbygden anses misslyckanden ofta bero på "bruksmentalitet" och "bakåtsträvande". Men vad händer om vi vänder på perspektivet och börjar se de kulturella och sociala mönstren som utgångspunkt för utveckling istället för hinder?

Den frågan ställde sig några forskare inom FoU Söderhamn. Nu har man fått forskningsmedel från Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) för att bedriva projektet "När verkligheten inte stämmer med kartan — Sociala och kulturella förutsättningar för landsbygdens hållbara utveckling". Projektet har hela Hälsingland som måltavla och löper över tre år med start i januari 2010.

Opposing Force; How to combat on going drain of young adults in rural areas

Projektet bedrivs inom ramen för Erasmus+ KA2, ägs av Hälsinge Utbildning ekonomisk Förening, HUTB, men koordineras av CFL Söderhamn. Det bygger på resultaten från Lotta Svenssons forskning om ungdomars beslut om att stanna eller flytta från mindre orter.

PACMAN

Syftet är att skapa effektivare samverkan mellan skolan och arbetslivet vad gäller programmering och digitalisering.

Utvecklingsprojekt finansierat via Erasmus+ KA2 och dess satsning på yrkesutbildning. I arbete medverkar skolor från flera olika länder och lärarförbundet i Irland. Arbetet leds av en yrkesskola i Madrid, Spanien och kommer pågå 2018-2020.

PAGES - identifiering av könsstereotypa inslag i läromedel

Pages är ett projekt som respekterar mångfald och främjar jämställdhet mellan flickor och pojkar. Utgångspunkten i projektet är barnlitteratur och målgruppen är vuxna som dagligen har kontakt med barn. Genom att studera barnlitteratur och identifiera stereotyper främjar vi den reflekterande processen i syfte att upptäcka hur stereotyper kan begränsa våra barns möjligheter och frihet. Projektet är ett Grundtvig projekt som leds av den franska organisationen ILEP, Lille. Vidare medverkar förutom CFL, även utbildare från Tyskland och Italien. Läs mer om projektet i Nyhetsbreven:

- Nyhetsbrev Nr 4Pdf, 175.8 kB. Länk till annan webbplats.
- Nyhetsbrev Nr 3Pdf, 175.8 kB. Länk till annan webbplats.
- Nyhetsbrev Nr 1Pdf, 59.1 kB. Länk till annan webbplats.
Artikel från SöderhamnsKuriren/helahalsingland.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Partnerskap för jämställdhet i Gävleborgs län - för ett mer jämställt Gävleborg

Projektet ingick i Equal-programmet som är ett EU-gemensamt initiativ som kommit till för att bekämpa diskriminering och utestängning i arbetslivet. Projektet syftade till att uppnå ett mer jämställt Gävleborg. CFL var associerad partner i projektet.

PEOPLE, Partnerskap för Lika Möjligheter och Livslångt Lärande (Equalprojekt)

Den grundläggande idén bakom projektet var att utveckla nya metoder och angreppssätt för att göra kompetensutveckling tillgängligt för anställda med kompetensbehov och att få det livslånga lärandet att fungera i praktiken. Utvecklingspartnerskapet utvecklade och genomförde innovativa projekt för kompetensutveckling i Gnosjö-, Lindesbergs- och Söderhamnsregionen. Yrkesbaserat lärande, erfarenheter från PEOPLE delprojekt i Söderhamn 2002 till 2005. En extern utvärdering av Robert Höghielm professor i pedagogik - Lärarhögskolan Stockholm.

Personalised learning (Erasmus+)

Syftet är att utarbeta modeller för mer ett individualiserat
lärande.

Modeller prövas och beskrivs i metodhandböcker.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2019 och genomförs av
Staffangymnasiet.

PERSONALSAMARBETE Belgien

Samarbete med belgisk utbildare.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer).

PERSONALSAMARBETE Frankrike

Samarbete med fransk utbildare.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer).

Partnerskap för lärande - utveckling av lärcentrakoncept och nätverkande i Europa

Ett internationellt nätverk av utbildningsorganisationermed syfte att utveckla lärcentrakonceptet. Nätverket leds av CONFAPEA i Barcelona, övriga deltagare kommer från Holland, Danmark, Italien och Österrike. CFL beviljades bidrag till detta Socrates Gruntvig-projekt för att både personal och studerande ska kunna delta vid internationella träffar inom nätverket. Projektet pågick 2003-2005.

Powerpac - för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden

Projektet vill medverka till ökad jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden genom att stärka möjligheterna för kvinnor att få eller behålla anställning.

Huvudmålet i Powerpac är att överföra erfarenheterna från ett tidigare franskt projekt, KIT PAC, till andra länder i Europa och att utbyta erfarenheter för att förbättra vägledning och rådgivning för kvinnor och göra det möjligt att på ett effektivt och hållbart sätt kombinera privatliv med arbetsliv. I projektet kommer 20-30 kvinnor från varje land att delta och man kommer att i huvudsak att arbeta utifrån tre teman; arbete, hälsa och välbefinnande samt aktivt deltagande i samhällslivet.
Powerpac är ett projekt som leds av den franska organisationen CIBC Gard Lozère Hérault. Partner i projektet kommer från Italien, Portugal, Nordirland, Schweiz och Sverige. Läs mer om projektet: NyhetsbrevPdf, 59.1 kB. Länk till annan webbplats.

Pride

Utvecklingsprojekt inom YOUTH, Erasmus+. I arbetet kommer
personal och elever vid IM studera och analysera de tendenser till radikalisering som uppmärksammas och utarbeta metoder/modeller för hur detta kan motarbetas.

I utvecklingsarbetet deltar utbildningsorganisationer i Tyskland (koordinator/projektägare), Österrike, Spanien och ytterligare en svensk organisation.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2019.
Hemsida: www.erasmusplus.seLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

PULSE 2.0

Tillgodoräknande och validering inom Vård och Omsorgsutbildning.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer) som kommer pågå 2019 - 2021.

Projekt mellan Söderhamns kommun/CFL och Ugu District i Sydafrika

Efter flera besök från båda parter, Söderhamns kommun och Ugu District i Sydafrika, startades 2009 gemensamma projekt. Just nu pågår fyra treåriga projekt som startades i början av 2012. Samtidigt ser man framåt och letar nya samverkansområden. Pågående projekt är:

 • Waterservices Syfte: Minska svinnet i dricksvattensystemet. Eftersom landskapet är väldigt kuperat är det ofta kompicerat att dra vattenledningar. I detta projekt är kommunala bolaget Söderhamn NÄRA drivande part.
 • Avfall och återvinning Syfte:"Miljöstyrd avfallshantering med fokus på återvinning och uppbyggnad av kompetens" är en förstudie med syfte att undersöka möjligheterna att samarbeta kring systematisk och miljöstyrd avfallshantering. Sydafrika har liknande regelverk som Sverige varför länderna har mycket att vinna på utbyte när det gäller avfall och återvinning.
 • Lärare- och rektorsfortutbildning Syfte: Utbildningsbehovet bland dessa grupper är mycket stort. I projektet är både förvaltningen för lärande & arbete och Barn- och utbildningsförvaltningen engagerade.
 • Distansutbildning 2 - Syfte: Att fortsätta vara ett stöd för lärare på landsbygden så de kan bedriva distansutbildning på ett framgångsrikt sätt.
 • Lednings och samordningsprojekt Syfte: Inriktat på den organisatoriska/adminsitrativa delen i samarbetet gällande ovan nämnda projekt. Ledningsprojeketets uppgift är även att kontinuerligt följa upp och utvärdera pågående projekt. Projektledningen består av Sven-Erik Lindestam (S) kommunalråd i Söderhamn; Thomas Norgren, förvaltningschef för Lärande och Arbete; Tomas Hartikainen, chef Staffangymnasiet; Margareta Högberg, kommunchef; Ove Söderberg (S), ordförande i Nämnden för lärande och arbete samt Monica Granlund, VD Söderhamn NÄRA. Att titta på framtida samverkansområden hör också till gruppens ansvar.

Finansiering
Projekten helfinansieras genom ICLD - Internationellt centrum för lokal demokrati. ICLD arbetar för att främja lokal demokrati i utvecklingsländer som ingår i Sidas prioriterade samarbetsländer.

QUALC Quality Assurance Network for Adult Learning Centres - projekt om kvalitetssäkring

CFL är koordinator för projektet QUALC, Quality Assurance Network for Adult Learning Centres. Projektet syftar till att skapa ett kvalitetsorienterat angreppssätt inom allt lärande för vuxna i Europa, alltså inte bara för det formella lärandet som äger rum på lärcentra. Inom projektet ska man bland annat arbeta fram kvalitetskriterier och en kvalitetsmärkning (Institutional Accreditation). Projektet ingår i EU-programmet Grundtvig, Lifelong Learning Programme. Budgeten är strax under fyra miljoner kronor. Projektet pågår i två år med start i slutet av oktober 2007. I projektet ingår, förutom Sverige, Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Rumänien och Storbritannien.

Self-Evaluation in Adult Life Long Learning, SEALLL - om självutvärdering av undervisning, lärande och ledarskap

Projektet syftade till att förbättra kvaliteten på undervisning, lärande och ledning i det livslånga lärandet genom att stödja självutvärdering. Projektet stöttade aktörer i organisationer som arbetar med självutvärdering. Målgrupper var bl a lärare, handledare, chefer och administrativ personal i vuxenutbildningsorganisationer, lärarutbildare och vuxna studerande. Projektet byggde bland annat upp en webbplats för självutvärderingLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats..

Deltagande partners i projektet:
- Landcommanderij Alden Biesen, Belgien (koordinator)
- PLATO, University of Leiden, Nederländerna
- Soros International House, Liatuen
- Kwasimodo, Belgien
- ISIS Institut für Soziale Infrastruktur, Tyskland
- The Bauer-Messner EvaluierungsKEG, Österrike
- Fundacja centrum Edukacji Obywatelskiej, Polen
- Söderhamns kommun, CFL, Centrum för flexibelt lärande, Sverige

Seniors go digital (Erasmus+)

Syftet är att ge stöd för vuxna vad gäller nya möjligheter som digitalisering innebär, både direkt för egen del som vuxenstuderande, eller indirekt som förälder/anhörig till någon som studerar.

Utveckligsprojektet är finansierat via Erasmus+ KA2 och dess
vuxenutbildningssatsning. Hälsinglands Utbildningsförbund är projektansvariga (koordinatorer). I arbetet kommer virtuella stöd byggas upp och metoder för stöd prövas praktiskt. Övriga aktörer som medverkar är vuxenutbildare i Grekland, Cypern, Italien och Bulgarien.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2020

Signs in the city/Signs go north (Erasmus+)

Syftet är att utveckla en nordisk variant på det språk­lärande koncept som använts i flera europeiska länder. Språklärandet kombineras med kulturellt lärande med hjälp av skyltar och symboler i närsamhället. Enkelt, effektivt och mycket uppskattat.

Utveckligsprojektet är finansierat via Erasmus+ KA2 och dess
vuxenutbildningssatsning. Hälsinglands Utbildningsförbund är projektansvariga (koordinatorer). I arbetet kommer utbildningsmaterial att utarbetas och prövas och sedan göras tillgängligt inom all SFI undervisning.

I utvecklingsarbetet deltar utbildningsorganisationer i Nederländerna, Storbritannien, Rumänien, Island, Bulgarien och Danmark.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2019

Skill circle (Erasmus+)

Syftet är att utveckla metoder för att inkludera cirkulär
ekonomi som en viktig del i utbildning i allmänhet och yrkesutbildning i synnerhet. Cirkulär ekonomi är kortfattat ett sätt att hantera återvinning/återbruk redan i produktionsledet.

Utveckligsprojektet är finansierat via Erasmus+ KA2 och dess
yrkesutbildningssatsning. Hälsinglands Utbildningsförbund är projektansvariga (koordinatorer). I arbetet kommer utbildningsmaterial att utarbetas och prövas och sedan göras tillgängligt inom all undervisning på gymnasienivå/komvux.

I utvecklingsarbetet deltar utbildningsorganisationer i Nederländerna, Rumänien, Bulgarien, Storbrittannien och Portugal.

Utvecklingsarbetet pågår 2017-2019.

SKOLSAMARBETE Tanzania

Samarbete och elev/personalutbyte med utbildare i Tanzania.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer).

SKOLSAMARBETE Österrike

Samarbete och elev/personalutbyte med utbildare i Österrike.

Vi är ansvariga för detta projekt (koordinatorer).

SUSTAINABLE

Hur kan vi arbeta med hållbarhetsfrågor inom gymnasie- och vuxenutbildning?

HUFB ledde detta projekt i samarbete med utbildare i flera länder. Finansiering via Erasmus+ programmet. Projektet pågick 2020-2022.

Totalt bidrag:

3,5 miljoner SEK

Taking To The Top - Adult Educators on the Journey

Ett Erasmus + KA2 – projekt som tar avstamp i att snabb
förändringstakt, åldrande population och invandring skapar ett behov av en vuxenutbildning som kan hantera nya perspektiv.

Europas vuxenutbildare behöver kompetens för att kunna
utbilda vuxna i olika målgrupper i EUs nyckelkompetenser. Projektet kommer att fylla ett behov av ett ramverk med läroplaner anpassade för att skapa kurser anpassade för att använda i utbildning av vuxenutbildare. Huvudsyftet med
projektet är att utveckla och testa ett läroplansramverk för utbildning av vuxenutbildare som undervisar de olika mål­grupperna grundläggande färdigheter och nyckelkompetenser.

Projektet genomförs av vuxenutbildnings­organisationer från sex Europeiska länder (Estland, Grekland, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien). Hösten 2016 – hösten 2018.

The Enabler

Projektet the Enabler sker inom EUs Leonardo da Vinci-program och har en total budget på 4,5 miljoner kronor. Projektet pågår 2007-2009. Deltagare är företag och vuxenutbildare i Sverige, Tyskland, England, Rumänien och Italien. På svensk sida deltar dessutom bland annat Bilbolaget Lastvagnar AB och LO-distriktet i Gävleborg. Projektägare är föreningen Hälsingeutbildning som är ett samarbete mellan kommunerna i Hälsingland inom vuxnas lärande. CFL, Söderhamns kommun, är projektansvarig. Tanken med projektet är att skapa en modell där en anställd på varje arbetsplats ska fungera som vägledare, informatör och inspiratör vad gäller kompetensutveckling. Han eller hon ska vara uppdaterad på det utbildningsutbud som finns i samhället. Projektet vill bygga upp stödsystem för dessa kompetensvägledare. Det kommer bland annat att bestå av webbaserat stöd och utbildningsinsatser. Vidare kommer goda exempel från deltagande länder att bilda underlag för en handbok där arbetsmodellen beskrivs.

The Winkit - utvecklar valideringsverktyg som tar hänsyn till kvinnors informella lärande

Projektet, ett Grundtvig pilotprojekt, pågår under 2008 -2010 och sker i samverkan mellan Frankrike, Slovenien, Tyskland och Sverige. Syftet är att bygga upp valideringsverktyg särskilt anpassade för att fånga upp typiskt informellt lärande som kan kopplas till kvinnor. Målgruppen är kvinnor som av familje- eller andra skäl inte kunnat skaffa sig formella meriter inom arbetslivet. På CFL kommer målgruppen vara kvinnliga studerande inom SFI verksamheten.

Ungdomars attityder till främmande kulturer - ett utbytesprojekt inom Vård- och omsorgsprogrammet

Ett utbytesprojekt inom Vård- och omsorgs programmet via Athenaprogrammet. Syftet med projektet är att ge kunskap och förståelse för det mångkulturella samhället vi lever i samt kompetens för att använda i framtida yrkesroller. I projektet ingår en resa som ska ge deltagarna ökad tolerans, vi vet genom tidigare projekt att mötet mellan ungdomarna har en stor påverkan på uppfattning om sitt eget och andras liv. Vi vet också att utbytet stärker den personliga utvecklingen och förmågan att möta olika kulturer utifrån deras förutsättningar. I det framtida yrkeslivet kommer de att möta människor från andra kulturer både som vårdtagare och arbetskamrater. Ett sådant här utbyte gör att förståelsen ökar för andra människor.

Projektmål:

 • Bidra med ny kunskap
 • Främja ömsesidigt erfarenhetsutbyte
 • Öka förståelsen för andra kulturer
 • Vidareutveckla elevers yrkeskompetens
 • Öka förståelsen för frågor rörande utvecklingssamarbete

Utbytet gäller 20 deltagare, varav 8 elever och 2 lärare från Sverige samt 8 elever och 2 lärare från Sydafrika.
Projekttid: 2012 -2013.

Varselpaketet: BraFöre

Varselpaketet BraFöre syftar till att inventera kompetensbehovet i arbetslivet och tillgodose med rätt utbildningar. Utbildningen ska stärka anställdas ställning på arbetsmarknaden samt stärka konkurrenskraften i organisationen.

Arbetet sker i samverkan med CUL i Hudiksvall.
Projektet finansieras av Region Gävleborg. Projektet pågår maj 2014-dec 2015.

Kontakt på CFL Söderhamn:
Mats Erlander
Tel. 010-454 10 65, 070-264 18 84

Virtuella lärcentra för grundläggande vuxenutbildning

(ABE Campus - Virtual Adult basic Education Communities in Europe) Projektet var ett tvåårigt projekt inom EUs utbildningsprogram Socrates Minerva. CFL drev projektet tillsammans med lärcentra i Spanien, Österrike, Danmark, Bulgarien, Rumänien och Belgien. Projektet syftade till att utveckla möjligheterna för studerande på grundläggande vuxenutbildning att studera via virtuellt lärcentrum. Detta innebär att studerande och lärare även har möjlighet att arbeta via internet och utnyttja IT på bästa sätt i utbildningen. Projektet har initierat ett transnationellt nätverk mellan studerande och lärare inom grundläggande vuxenutbildning.

Vocol Triangles

Vocational Cooperative, Learning Triangles - En (VoCoL) triangel utgörs av tre nyckeldeltagare: en klass/grupp, deras yrkeslärare och arbetsgivare.

Grundtanken i projektet är användandet av kooperativt lärande för att främja arbetsgivarnas engagemang. Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera lärandeaktiviteter som ökar potentialen för bred och djup inlärning.

Kontaktperson:

Stefan Wiik
Tfn 010-454 10 71

Vård-SFI

Projektet syftar till att väcka utlandsföddas intresse för yrken inom vårdsektorn. Söderhamns kommun är projektägare men verksamheten kommer att vara länstäckande.
Projektet startade den 11 januari 2010. Det här är ett länsövergripande projekt där 5 deltagarkommuner har idag totalt 75 deltagare som studerar på heltid fram till 30 juni 2011. Dessa personer får även chansen att praktisera inom äldreomsorgen inom omvårdnadsförvaltningen. Projektet pågår fram till 30 juli 2011, därefter ska allt utvärderas.

Work based training

Det övergripande syftet är att bidra till ett hållbart och framgångsrikt lärande, och att säkerställa en smidig övergång från skola till arbete för unga studenter med inlärningssvårigheter och därmed en framgångsrik integration av målgruppen på arbetsmarknaden. Den huvudsakliga strategi för att uppnå detta mål är att främja utbytet av god praxis och erfarenheter om hur arbetsplatsförlagd utbildning utvecklats i de länder där projektets partners är baserade. Därigenom kommer partnerorganisationerna att bidra till att lägga grunden för skapandet av ett europeiskt område av färdigheter och kvalifikationer. Projektet kommer att utarbeta en handbok med god praxis, som blir ett viktigt verktyg för att stärka utbildningsinsatserna hos lärare och handledare som arbetar med just arbetsplatsförlagda utbildningsinsatser.

Projektet pågår september 2015 – augusti 2017. (Erasmus+ KA2)

Work Life Guidance

Även detta projekt bedrivs inom ramen för Erasmus+ KA2. Projektet handlar om att hjälpa företag att kartlägga nuvarande kompetens bland sina anställda och se vilka färdigheter som behöver tillföras för att förhindra kompetensglapp inom företaget.

XXI Trainer (21’st century Trainer)

Projektet, som är ett Erasmus + KA2-projekt, tar sin utgångspunkt i observerade behov av att genomföra reformer på kvalifikationsprocesserna för yrkeslärare och handledare i syfte att utveckla deras förmåga utveckla och använda väl fungerande andragogiska metoder.

Ett annat syfte är att öka förmågan att förmedla "kunskap zapping" och "kunskap surfing", som blir allt vanligare att tillämpa på nya jobb, nya marknadsbehov och nya EU-medborgare, med fokus på alla 8 nyckelkompetenser (Kommunikation på modersmål, kommunikation på andra annat språk, matematik och fysik, digital kompetens, förmåga att lära sig, social kompetens, initiativrikedom och entreprenörskap samt kunskap om kulturella skillnader) och kontinuerlig kompetensutveckling i det livslånga lärandet.

Oktober 2015 – september 2017.

YAP - Yrkesutbildning på ArbetsPlats

Inom projektet YAP, Yrkesutbildning på ArbetsPlats, erbjöds vuxna i Hälsingland möjlighet att genomföra en hel yrkesutbildning på arbetsplats. Utbildning direkt på arbetsplats skapar en mycket god grund för validering. Tillsammans med kvalificerad handledare och lärare i yrkesämnen kan stora delar av gymnasieskolans utbildningar genomföras på detta sätt med hög kvalitet och till låg kostnad. YAP bygger på att planeringen sker individuellt via kvalificerad studie- och yrkesvägledning. YAP har efter projektttidens slut blivit en etablerad utbildningsform på CFL.

Yrkes-SFI Gävleborg

Yrkes-SFI Gävleborg är ett länsomfattande projekt med Länsstyrelsen Gävleborg som huvudman. Projektet vänder sig till länets alla kommuner plus Älvkarleby.
Målgruppen är SFI-studerande som ska kunna kombinera sina ordinarie SFI-studier med en yrkesinriktning. Fyra kommuner har samordnat sina insatser: Söderhamn, Bollnäs, Hudiksvall och Gävle.

Praktik på arbetsplats är en välbeprövad och inarbetad metod i Sverige och nu vill man erbjuda personer från andra delar av världen möjlighet att testa och komma i kontakt med arbetsmarknaden på detta sätt. Praktiken är viktig för personer som kommer till Sverige i vuxen ålder. Det är ofta deras första referensen till vår arbetsmarknad. Projektet har fyra utbildningsområden: Restaurang i Hudiksvall, Lokalvård i Bollnäs, Svets i Söderhamn och Handel & Service i Gävle.

Ett av projektets syften är att presentera en fungerande metid för Yrkes-SFI som kan tillämpas i hela länet.
Projektet pågår fram till december 2009. Projektet delfinansieras av europeiska flyktingfonden.

Yrkesspråk i social omsorg

Det interaktiva forskningsprojektet Yrkesspråk i social omsorg har som syfte att prova ett utbildningskoncept för personal inom sociala omsorgsverksamheter som kan ligga till grund för utbildningar på olika nivåer. Projektet är angeläget då många av den sociala omsorgens personal saknar adekvat utbildning. Runt om i landet diskuteras vilken kompetens som är viktig och hur utbildningar kan utformas.

Utbildningskoncept har ett existensfilosofiskt fokus. I den empireiska delen av studien provar personal och chefer från Omvårdnadsförvaltningen och Förvaltningen för Lärande och arbete i Söderhamns kommun varje moment i konceptet och delger och diskuterar tillsammans och med forskaren hur de tar till sig budskapet. Hinder och möjligheter för lärande identifieras. Ansvarig forskare är Ingalill Stefansson och samtalspartners i projektet är professor Henry Cöster och fil dr Berith Nyqvist Cech, båda från Karlstads universitet. Projektet pågår från dec 2011 - tom december 2014.