Gå till innehåll

Inackordering

Om du går eller ska gå en annan gymnasieskola, än de vi erbjuder, kan du ansöka om inackorderingstillägg.

Information om inackorderings­tillägg

Som elev i gymnasieskolan kan du få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Tillägget är ett bidrag för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet som betalas ut månadsvis september t o m maj.

Tillägget är 1/30 av prisbasbeloppet (År 2022: 1 610 kr/mån)

Ansökan görs för det aktuella läsåret och skall lämnas in senast 30 juni det år läsåret slutar. En ny ansökan görs för varje läsår.

Blankett

Inackorderingstillägg beviljas under förutsättning att:

  • Du studerar på heltid.
  • Du är antagen i första hand till ett nationellt program. (Frisökning/andrahandsmottagning berättigar inte till inackorderingsersättning).
  • Du inte har ansökt om dagliga resor. Inackorderings­tillägg och gymnasiekort kan inte fås samtidigt.
  • Du har en lång/besvärlig väg mellan folkbokförings­adressen och skolan. Som regel ska du ha minst 55 km resväg enkel riktning eller sammanlagd restid på över 2 timmar/dag. Schablonberäkning vid promenad; 15 minuter för varje kilometer.
  • Ansökan och beslut gäller för valt program och inriktning. Vid byte av studieväg krävs nytt beslut.
  • Du är elev vid en riksrekryterande utbildning eller riksidrottsgymnasium (NIU är inte riksrekryterande).
  • Du är folkbokförd hos din förälder/vårdnadshavare.
  • Hyresavtal eller intyg om att du är inneboende sänds tillsammans med ansökan om inackorderingstillägg till respektive kommuns expedition för handläggning. Detta skall göras inför varje nytt läsår
  • Underskrift innebär försäkran om att lämnade uppgifter är sanningsenliga. Därför är det viktigt att omgående meddela adressförändring, avbrutna studier m.m. När villkoren inte längre uppfylls, kommer inackorderingstillägget att återkrävas enligt samma regler som CSN tillämpar vid återbetalning/indragning av studiebidrag (2 kap 5 § studiestödslagen).

Inackorderingstillägg kan även beviljas under förutsättning att:

  • Dina föräldrar flyttar till Bollnäs/Nordanstig/Söderhamn och du går kvar på annan ort för att kunna fullfölja påbörjad utbildning.

Om du studerar på en fristående gymnasieskola ska du söka inackorderingstillägg hos CSN.